I Obóz Naukowy KNMD

W dniach 6–7 mar­ca br. w Zawoi odbył się I Obóz Nauko­wy KNMD. Pod­czas tych dwóch dni człon­ko­wie koła mie­li oka­zję dowie­dzieć się kil­ku cie­ka­wych rze­czy z dzie­dzi­ny teo­rii gra­fów. W nie­dzie­lę odby­ła się sesja refe­ra­to­wa. Na począt­ku opie­kun nauko­wy koła, dr Monika… 

Granty Rektora

Decy­zją komi­sji kon­kur­so­wej „Grant Rek­tor­ski” 2016, otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie do dwóch pro­jek­tów, któ­re pla­nu­je­my zre­ali­zo­wać w przy­szłym seme­strze. Pierw­szym z nich jest obóz nauko­wy, na któ­rym człon­ko­wie koła będą mie­li oka­zję pody­sku­to­wać na temat osią­gnię­tych wyni­ków nauko­wych oraz zin­te­gro­wać się, co poskut­ku­je lepszą… 

Workshop ‘3in1’

Pod koniec ubie­głe­go tygo­dnia czte­rech człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych wzię­ło udział w kon­fe­ren­cji The 24th Work­shop ‘3in1’, orga­ni­zo­wa­nej przez Kate­drę Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej WMS. Kon­fe­ren­cja odby­ła się w Kry­ni­cy Zdro­ju i trwa­ła od od czwart­ku 26 listo­pa­da do sobo­ty 28 listopada.