Ser­decz­nie zapra­sza­my na jubi­le­uszo­wą edy­cję Kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez nasze Koło!

pla­kat-V-kon­fe­ren­cja

 

Swo­je refe­ra­ty wygło­szą rów­nież przed­sta­wi­cie­le firm KNAPP Sys­te­min­te­gra­tion, Hita­chi ABB oraz Erics­son.

Ponad­to w ostat­nim dniu odbę­dą się warsz­ta­ty przy­go­to­wa­ne przez dr hab. Elż­bie­tę Sido­ro­wicz. Zapi­sy na nie roz­pocz­ną się 17.05.2021r. Uwa­ga – licz­ba miejsc jest ograniczona!

Udział w kon­fe­ren­cji oraz warsz­ta­tach nie jest obję­ty żad­ną opłatą.

Wszyst­kich zachę­ca­my do wygło­sze­nia pre­lek­cji. Na zain­te­re­so­wa­nych stu­den­tów cze­ka­ją nagro­dy w ramach kon­kur­su stu­denc­kich referatów.

For­mu­larz zgłoszeniowy

Warsz­ta­ty

Har­mo­no­gram konferencji