Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wą wer­sją har­mo­no­gra­mu III Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD!

Har­mo­no­gram

III Stu­denc­kiej­Kon­fe­ren­cji KNMD

07.06.2018 Czwar­tek
s. 103, A3-A4

10:00 – 10:10 Otwar­cie (Jerzy Stochel)
10:10 – 11:00 Dali­bor Fron­cek – My pla­to­nic rela­tion­ship with near­ly Pla­to­nic graphs
11:05 – 11:20 Prze­rwa kawowa
11:20 – 11:40 Karo­li­na Szo­pa – „Ety­kie­to­wa­nia magiczne”
11:45 – 12:05 Paweł Dyr­la­ga – „Ety­kie­to­wa­nia magiczne”

07.06.2018 Czwar­tek
s. 1.8, B7

14:00 – 14:50 Elż­bie­ta Sido­ro­wicz – Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie grafów
14:55 – 15:15 Domi­nik Pro­rok – „Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie grafów”
15:20 – 15:40 Mag­da­le­na Szu­ba – „Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie grafów”
15:45 – 16:00 Prze­rwa kawowa
16:00 – 17:30 Elż­bie­ta Sido­ro­wicz – warsztaty
19:00 Wie­czór inte­gra­cyj­ny w klu­bie „AFK” ul. Toruń­ska 5

08.06.2018 Pią­tek
s. 103, A3-A4

9:30 – 10:20 Flo­rian Leh­ner – A topo­lo­gi­cal game of cops and robbers
10:25 – 10:45 Ernest Kar­gul – „Indeks roz­róż­nia­ją­cy gra­fów bez gwiazd indukowanych”
10:50 – 11:10 Prze­rwa kawowa
11:10 – 11:30 Mar­cin Sta­wi­ski – „O licz­bie roz­róż­nia­ją­cej gra­fów nieskończonych”
11:35 – 11:55 Moro­li Mat­so­ha – A quest for a lower bound for the Hedet­nie­mi Conjecture
15:00 – 15:50 Piotr Micek – „Sła­be licz­by kolorujące”
15:55 – 16:10 Prze­rwa kawowa
16:10 – 16:30 Jerzy Konar­ski – „Jak pako­wać i się nie kłócić?”
16:35 – 16:55 Łukasz Kacz­mar­czyk – „Gra­fy H,k – stabilne”
19:00 Wie­czór inte­gra­cyj­ny w klu­bie „AFK” ul. Toruń­ska 5

09.06.2018 Sobo­ta
s. 103, A3-A4

10:00 – 10:20 Alek­san­dra Gorz­kow­ska – „Pro­blem impe­rium na Księżycu”
10:25 – 10:45 Jakub Kwa­śny – „Czy Bach znał lemat Burnside’a?”
10:50 – 11:10 Prze­rwa kawowa
11:10 – 11:40 Maciej Dobrzań­ski – „Gra­fy H,k – sta­bil­ne c.d.”
11:45 – 12:05 Mile­na Szenk „Ciąg Collatza”