Mamy przy­jem­ność ogło­sić, że już od 25 maja (czwar­tek) od godzin oko­ło­po­łu­dnio­wych do 27 maja 2017 roku (sobo­ta) na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej AGH odbę­dzie się II Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych!

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go tra­wer­so­wa­nia zaka­mar­ków współ­cze­snej mate­ma­ty­ki dys­kret­nej oraz do wzię­cia udzia­łu w wykła­dach i warsztatach.

Lista gości: http://knmd.agh.edu.pl/index.php/konferencje/ii-studencka-konferencja-knmd/goscie/

Har­mo­no­gram: http://knmd.agh.edu.pl/index.php/konferencje/ii-studencka-konferencja-knmd/harmonogram/

Udział w Kon­fe­ren­cji jest cał­ko­wi­cie bezpłatny.