Poni­żej pre­zen­tu­je­my gru­py, któ­re dzia­ła­ją w ramach Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych Żmir­łacz. Każ­da z nich innym zagad­nie­niem z mate­ma­ty­ki dyskretnej.

    • Gra­fy bez gwiazd indukowanych
    • Hipo­te­za 1−2−3
    • Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nia grafów
    • Seg­men­ta­cja obra­zów przy uży­ciu teo­rii grafów
    • Hipo­te­za o kolo­ro­wa­niu kra­wę­dzio­wym roz­róż­nia­ją­cym sąsied­nie wierzchołki