W pod­stro­nach znaj­du­ją się róż­ne pli­ki zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Koła i Kate­drą Mate­ma­ty­ki Dyskretnej.