prof. Oli­vier Baudon
Od ponad 25 lat zwią­za­ny z Uni­wer­sy­te­tem w Bor­de­aux, gdzie wykła­da przed­mio­ty zwią­za­ne z teo­rią gra­fów, algo­ryt­mi­ką i pro­gra­mo­wa­niem. Czło­nek Zarzą­du Głów­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia Soci­été Infor­ma­ti­que de Fran­ce, a tak­że orga­ni­za­tor roz­po­zna­wal­nej na całym świe­cie cyklicz­nej kon­fe­ren­cji Bor­de­aux Graph Work­shop. W krę­gu jego zain­te­re­so­wań badaw­czych znaj­du­ją się podzia­ły gra­fów na pod­gra­fy spój­ne, lokal­nie nie­re­gu­lar­ne, czy zawie­ra­ją­ce okre­ślo­ne wierz­choł­ki. Był człon­kiem jed­ne­go z dwóch zespo­łów, któ­re wpro­wa­dzi­ły poję­cie gra­fów dowol­nie podziel­nych. Wie­le spo­śród jego publi­ka­cji powsta­ło w ramach współ­pra­cy z Kate­drą Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Stosowanej.

 

prof. Andrzej Dudek
Pro­fe­sor Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Western Michi­gan Uni­ver­si­ty w Kala­ma­zoo. W roku 2010 otrzy­mał wraz z Bar­tło­mie­jem Boskiem nagro­dę „Open Mind” dla naj­lep­sze­go pol­skie­go mło­de­go mate­ma­ty­ka w dzie­dzi­nie kom­bi­na­to­ry­ki. Orga­ni­zu­je cyklicz­ne warsz­ta­ty The 2nd Lake Michi­gan Work­shop on Com­bi­na­to­rics and Graph The­ory. W swo­jej pra­cy nauko­wej zaj­mu­je się pro­ble­ma­mi eks­tre­mal­ny­mi, w szcze­gól­no­ści teo­rią Ram­seya, bada tak­że cykle Hamil­to­na oraz hiper­gra­fy. W 2008 roku zdo­był 50 dola­rów nagro­dy za roz­wią­za­nie pro­ble­mu posta­wio­ne­go przez Pau­la Erdősa.

 

prof. Jaro­sław Grytczuk
Pra­cow­nik Zespo­łu Katedr i Zakła­dów Infor­ma­ty­ki Mate­ma­tycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go oraz Zakła­du Alge­bry i Kom­bi­na­to­ry­ki na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Nauk Infor­ma­cyj­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Jego dzia­łal­ność dydak­tycz­na doty­czy zagad­nień kom­bi­na­to­rycz­nych, gier oraz algo­ryt­mów na gra­fach, a tak­że powią­zań mate­ma­ty­ki z muzy­ką kla­sycz­ną. Orga­ni­za­tor Pol­skich Kon­fe­ren­cji Kom­bi­na­to­rycz­nych, któ­re odby­wa­ją się regu­lar­nie od 2006 r. Pro­wa­dzi bada­nia na temat kolo­ro­wań gra­fów oraz gier kom­bi­na­to­rycz­nych, czę­sto sto­su­je w nich meto­dy nie­kon­struk­tyw­ne. Chęt­nie anga­żu­je się w dzia­łal­ność popu­la­ry­za­tor­ską w for­mie wykła­dów oraz artykułów.

 

prof. Elż­bie­ta Sidorowicz
Zwią­za­na z Wydzia­łem Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. W swo­jej pra­cy nauko­wej zaj­mu­je się kolo­ro­wa­niem gra­fów, trak­to­wa­nym jako podział zbio­ru wierz­choł­ków dane­go gra­fu na pod­zbio­ry, któ­re speł­nia­ją pew­ne okre­ślo­ne warun­ki. Oprócz tego jej zain­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją gry na gra­fach oraz pod­gra­fy zabro­nio­ne. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma ośrod­ka­mi nauko­wy­mi, mię­dzy inny­mi w Niem­czech, w Cze­chach, w RPA, na Węgrzech, dwu­krot­nie odby­ła staż nauko­wy w LaBRI w Bor­de­aux. Od 2007 r. jest orga­ni­za­to­rem cyklicz­nej kon­fe­ren­cji nauko­wej Work­shop on Graph The­ory – Colo­urings, Inde­pen­den­ce and Domi­na­tion, jed­nej z waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji doty­czą­cych teo­rii gra­fów odby­wa­ją­cych się w Polsce.