Jakub Kwa­śny AGH -
Moni­ka Bednarz AGH KNMD
Kata­rzy­na Szczecina AGH KNMD
Karo­li­na Szopa AGH KNMD
Nata­lia Warchoł Poli­tech­ni­ka Krakowska -
Paweł Dyr­la­ga AGH KNMD
Jakub Kru­pa AGH -
Anna Pączek AGH KNMD
Ange­li­ka Obarzanek AGH -
Olga Gryz AGH -
Agniesz­ka Powroźnik AGH KNMF
Alek­san­dra Gorzkowska AGH -
Jakub Łaniec­ki AGH -
Pau­li­na Pawlik AGH -
Karo­li­na Jędrychowska AGH -
Alek­san­dra Krzysiek AGH -
Moni­ka Dyrlaga UEK -
Maciej Gabryś AGH KNMD
Joan­na Łukaszczyk  AGH KNMF
Kata­rzy­na Lustyk AGH KNMF
Kon­rad Walkowicz AGH -
Beata Palo­nek AGH KNMD
Mate­usz Żabicki AGH -
Mag­da­le­na Wójcik AGH -
Danie­la Jędral AGH -
Robert Gór­ski AGH -
Maciej Kowal­ski Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu -
Bole­sław Kantak AGH KNMD
Łukasz Kacz­mar­czyk AGH -
Nata­lia Czyżewska AGH KNMD
Krzysz­tof Wikar AGH -
Mag­da­le­na Olesek AGH KNMD
Szy­mon Musiał AGH KNMD
Kamil Paw­łow­ski AGH KNMD
Jakub Janik AGH -
Bar­ba­ra Jamróz AGH -
Alek­san­dra Kubala AGH -
Szy­mon Stankiewicz UJ -
Jerzy Konar­ski AGH -
Mate­usz Szarek AGH  KN BIT
Karo­li­na Iwaniec AGH KNMD
Nata­lia Bednarz Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska im. Igna­ce­go Łukasiewicza -
Paweł Bed­narz Poli­tech­ni­ka Rze­szow­ska im. Igna­ce­go Łukasiewicza -
Maria Nuc Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu -
Dagna Cecot AGH KNMF
Moni­ka Zdun AGH -
Mar­ty­na Sieczkiewicz Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­ny w Siedlcach KN Stu­den­tów Mate­ma­ty­ki GRAF
Anna Zabłoc­ka Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­ny w Siedlcach KN Stu­den­tów Mate­ma­ty­ki GRAF
Pau­li­na Czubaj Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czo – Huma­ni­stycz­ny w Siedlcach Koło Nauko­we Stu­den­tów Mate­ma­ty­ki GRAF
Kin­ga Patera AGH KNMD
Mag­da­le­na Cieżak AGH -
Oli­wia Fertacz Poli­tech­ni­ka Częstochowska -
Ernest Kar­gul AGH KNMD
Mar­cin Stawiski AGH -
Mate­usz Pączek AGH -
Mag­da­le­na Tyniec-Motyka AGH -
Bar­tło­miej Puget UJ KM UJ
Kami­la Kowal­ska- Żak AGH -
Maria Cza­plic­ka PW KNMM
Mate­usz Krubiński PW KNMM