Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do dołą­cze­nia do gro­na człon­ków koła. W tym celu pro­si­my o dostar­cze­nie dekla­ra­cji człon­kow­skiej na spo­tka­nie dowol­nej sek­cji i prze­ka­za­nie jej jed­ne­mu z człon­ków zarzą­du lub wysła­nie wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres ema­il koła.

Dekla­ra­cja członkowska

Ochro­na danych osobowych