Regulamin Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

 

§ 1.
Posta­no­wie­nia ogólne

 1. Koło Nauko­we pod nazwą Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych, jest uczel­nia­ną orga­ni­za­cją stu­denc­ką, w rozu­mie­niu art. 111 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce.
 2. W tre­ści niniej­sze­go regu­la­mi­nu sto­su­je się nastę­pu­ją­ce skróty: 
  1. AGH, Uczel­nia – Aka­de­mia Górniczo–Hutnicza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Krakowie,
  2. WMS, WMS AGH, Wydział – Wydział Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Aka­de­mii Górniczo–Hutnicza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Krakowie,
  3. Koło, Koło Nauko­we, KNMD – Koło Nauko­we Mate­ma­ty­ków Dyskretnych,
 3. Koło zrze­sza wyłącz­nie stu­den­tów AGH.
 4. Sie­dzi­bą Koła jest WMS AGH.
 5. Koło może uży­wać skró­co­nej nazwy w brzmie­niu KNMD lub Żmirłacz.
 6. Koło może posłu­gi­wać się logo AGH.
 7. Koło może posłu­gi­wać się wła­snym zna­kiem gra­ficz­nym, któ­re­go spe­cy­fi­ka­cję okre­śla załącz­nik nr 1 do niniej­sze­go Regulaminu.

§ 2.
Cele i zada­nia Koła

 1. Pod­sta­wo­wym celem Koła jest roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wań pra­cą nauko­wą, badaw­czą w zakre­sie tema­tów zwią­za­nych z mate­ma­ty­ką dys­kret­ną w śro­do­wi­sku stu­den­tów Uczelni.
 2. Cela­mi Koła są w szczególności: 
  1. pro­wa­dze­nie bada nauko­wych z zakre­su mate­ma­ty­ki dys­kret­nej i nauk pokrew­nych, skut­ku­ją­ce publi­ka­cja­mi w mię­dzy­na­ro­do­wych cza­so­pism nauko­wych i gran­ta­mi naukowymi,
  2. popu­la­ry­za­cja mate­ma­ty­ki dyskretnej,
  3. Uła­twie­nie nawią­zy­wa­nia współ­pra­cy mię­dzy stu­den­ta­mi a pra­cow­ni­ka­mi naukowymi.
 3. Cele, o któ­rych mowa w ust. 2 będą reali­zo­wa­ne poprzez: 
  1. pro­wa­dze­nie pod kie­run­kiem Opie­ku­na Nauko­we­go badań naukowych,
  2. orga­ni­zo­wa­nie sesji naukowych,
  3. orga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów, spo­tkań itp.
  4. pro­wa­dze­nie pod kie­run­kiem Opie­ku­nów Koła badań naukowych,
  5. Two­rze­nie sek­cji tematycznych,
  6. orga­ni­zo­wa­nie semi­na­riów wewnętrz­nych wraz z zapro­szo­ny­mi gośćmi,
  7. udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych, warsz­ta­tach i wyjazdach.
 4. Do reali­za­cji celów, o któ­rych mowa w niniej­szym para­gra­fie, Koło korzy­sta ze środ­ków mate­rial­nych prze­ka­za­nych przez Uczel­nię oraz inne pod­mio­ty – za pośred­nic­twem Uczelni.

§ 3.
Członkostwo

 1. Człon­kiem Koła może zostać stu­dent Uczel­ni, wyka­zu­ją­cy zain­te­re­so­wa­nia nauko­we w zakre­sie mate­ma­ty­ki dys­kret­nej i nauk pokrew­nych, osią­ga­ją­cy dobre wyni­ki w nauce, iden­ty­fi­ku­ją­cy się z cela­mi Koła i wyra­ża­ją­cy chęć ich realizacji.
 2. Stu­den­ta dekla­ru­ją­ce­go chęć człon­ko­stwa, w poczet człon­ków Koła przyj­mu­je Zarząd na pod­sta­wie pisem­nej lub elek­tro­nicz­nej dekla­ra­cji zło­żo­nej przez stu­den­ta. Warun­kiem pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia wnio­sku jest speł­nia­nie warun­ków, o któ­rych mowa w ust. 1.
 3. Wska­zu­jąc w dekla­ra­cji człon­kow­skiej swój adres e‑mail stu­dent wyra­ża zgo­dę na otrzy­my­wa­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną wszel­kich infor­ma­cji prze­sy­ła­nych przez Zarząd, doty­czą­cych zarów­no spraw indy­wi­du­al­nych, jak i innych infor­ma­cji o cha­rak­te­rze organizacyjnym.
 4. Czło­nek Koła ma prawo: 
  1. udzia­łu we wszel­kich for­mach dzia­łal­no­ści Koła,
  2. zgła­sza­nia wnio­sków i pro­po­zy­cji w cza­sie zebrań Koła,
  3. doko­ny­wa­nia oce­ny dzia­łal­no­ści Zarzą­du Koła,
  4. korzy­sta­nia z czyn­ne­go i bier­ne­go pra­wa wyborczego.
 5. Czło­nek Koła ma obowiązek: 
  1. wyka­zy­wać się dobry­mi wyni­ka­mi w nauce,
  2. regu­lar­nie brać udział w zebra­niach Koła,
  3. aktyw­nie uczest­ni­czyć w pra­cach Koła,
  4. sto­so­wać się do posta­no­wień orga­nów Koła,
  5. prze­strze­gać posta­no­wień niniej­sze­go Regulaminu.
 6. Człon­ko­stwo w Kole usta­je na skutek: 
  1. dobro­wol­nej rezy­gna­cji człon­ka, przed­ło­żo­nej Zarzą­do­wi Koła w for­mie pisemnej,
  2. utra­ty przez człon­ka Koła sta­tu­su stu­den­ta Uczelni,
  3. wyklu­cze­nia człon­ka w dro­dze uchwa­ły Zarzą­du Koła, w przy­pad­ku zaist­nie­nia oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa w ust. 7,
  4. roz­wią­za­nia Koła.
 7. Zarząd Koła może wyklu­czyć człon­ka z nastę­pu­ją­cych powodów: 
  1. świa­do­me­go dzia­ła­nia na szko­dę Koła,
  2. nie­prze­strze­ga­nia posta­no­wień niniej­sze­go Regulaminu,
  3. rażą­ce­go nie­wy­wią­zy­wa­nia się z pod­ję­tych wobec Koła zobowiązań,
  4. noto­rycz­nych nie­uspra­wie­dli­wio­nych nie­obec­no­ści na zebra­nia Koła w cią­gu roku akademickiego.
 8. O pod­ję­ciu uchwa­ły w spra­wie wyklu­cze­nia Zarząd Koła infor­mu­je wyklu­czo­ne­go człon­ka w for­mie pisem­nej wraz z uza­sad­nie­niem i poucze­niem o przy­słu­gu­ją­cej mu dro­dze odwoławczej.
 9. Od uchwa­ły Zarzą­du w spra­wie wyklu­cze­nia, wyklu­czo­ne­mu człon­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo zło­że­nia odwo­ła­nia do Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła. Odwo­ła­nie skła­da się za pośred­nic­twem Zarzą­du w ter­mi­nie 14 dni od daty otrzy­ma­nia przez wyklu­czo­ne­go człon­ka pisem­nej infor­ma­cji o wykluczeniu.
 10. Po otrzy­ma­niu odwo­ła­nia i jego roz­pa­trze­niu Zarząd, jeśli uzna, że odwo­ła­nie zasłu­gu­je w cało­ści na uwzględ­nie­nie, może uchy­lić swo­ją uchwa­łę w spra­wie wyklu­cze­nia i przy­wró­cić stu­den­ta w pra­wach człon­ka Koła, o czym stu­dent jest infor­mo­wa­ny w for­mie pisemnej.
 11. W razie wnie­sie­nia przez wyklu­czo­ne­go człon­ka Koła odwo­ła­nia i nie­uwzględ­nie­niu przez Zarząd tego odwo­ła­nia w try­bie okre­ślo­nym w ust. 10, Zarząd Koła jest obo­wią­za­ny zwo­łać Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła naj­póź­niej w ter­mi­nie 30 dni od daty otrzy­ma­nia odwo­ła­nia. Obo­wiąz­ku tego Zarząd nie musi speł­nić jeże­li w ter­mi­nie 30 dni od daty otrzy­ma­nia odwo­ła­nia ma się odbyć Zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła.
 12. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła po roz­pa­trze­niu odwo­ła­nia może pod­trzy­mać bądź uchy­lić uchwa­łę Zarzą­du w spra­wie wyklu­cze­nia człon­ka Koła. Uchwa­ła Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła jest podej­mo­wa­na więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy Człon­ków Koła.

§ 4.
Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła

 1. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków jest naj­wyż­szą wła­dzą Koła.
 2. Do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła nale­ży w szczególności: 
  1. okre­śla­nie kie­run­ków dzia­łal­no­ści Koła,
  2. decy­do­wa­nie o struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej Koła,
  3. wybór człon­ków Zarzą­du Koła,
  4. roz­pa­try­wa­nie odwo­ła­nia od uchwa­ły Zarzą­du w spra­wie wyklu­cze­nia człon­ka Koła oraz podej­mo­wa­nie uchwa­ły pod­trzy­mu­ją­cej lub uchy­la­ją­cej uchwa­łę Zarzą­du w spra­wie wyklu­cze­nia członka,
  5. roz­pa­try­wa­nie wnio­sków i pro­po­zy­cji zgła­sza­nych przez Zarząd i poszcze­gól­nych człon­ków Koła,
  6. zatwier­dza­nie przed­kła­da­ne­go przez Zarząd pisem­ne­go spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Koła w poprzed­nim roku aka­de­mic­kim, w tym z wyko­rzy­sta­nia otrzy­ma­nych środków,
  7. zatwier­dza­nie pre­li­mi­na­rza rocz­ne­go dzia­łal­no­ści Koła,
  8. uchwa­la­nie zmian Regu­la­mi­nu Koła,
  9. podej­mo­wa­nie uchwa­ły w spra­wie roz­wią­za­nia Koła,
  10. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie środ­ków mate­rial­nych pozo­sta­ją­cych w dys­po­zy­cji Koła w razie jego rozwiązania.
 3. W Wal­nym Zebra­niu Człon­ków Koła mają pra­wo uczest­ni­czyć wszy­scy człon­ko­wie Koła.
 4. Zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła odby­wa się co naj­mniej raz w seme­strze, przy czym w seme­strze zimo­wym musi się ono odbyć nie póź­niej niż do 15 listopada.
 5. W razie potrze­by, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­kach, o któ­rych mowa w § 3 ust. 11, jest zwo­ły­wa­ne Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła.
 6. Wal­ne zebra­nie człon­ków Koła zwo­łu­je Zarząd z wła­snej ini­cja­ty­wy, na wnio­sek 30% człon­ków Koła lub na wnio­sek Opie­ku­na Nauko­we­go Koła.
 7. O ter­mi­nie, miej­scu i pro­po­no­wa­nym porząd­ku obrad Wal­ne­go Zebra­nia Zarząd infor­mu­je wszyst­kich człon­ków Koła z co naj­mniej 7‑dniowym wyprze­dze­niem. O Wal­nym Zebra­niu Człon­ków Koła Zarząd każ­do­ra­zo­wo powia­da­mia Opie­ku­na Nauko­we­go Koła.
 8. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła jest zdol­ne do podej­mo­wa­nia waż­nych uchwał, jeże­li uczest­ni­czy w nim co naj­mniej poło­wa aktu­al­nej licz­by człon­ków Koła.
 9. Jeże­li kwo­rum, o któ­rym mowa w ust. 8, nie zosta­nie osią­gnię­te w pierw­szym ter­mi­nie, Zarząd zwo­łu­je Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła w dru­gim ter­mi­nie, z zacho­wa­niem try­bu okre­ślo­ne­go w ust. 7. Uchwa­ły pod­ję­te pod­czas zebra­nia zwo­ła­ne­go w dru­gim ter­mi­nie są waż­ne bez wzglę­du na licz­bę człon­ków uczest­ni­czą­cych w Wal­nym Zebra­niu, chy­ba że niniej­szy Regu­la­min dla waż­no­ści poszcze­gól­nych uchwał wyma­ga obec­no­ści co naj­mniej poło­wy licz­by człon­ków Koła.
 10. Uchwa­ły na Wal­nym Zebra­niu Człon­ków Koła są podej­mo­wa­ne zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, za wyjąt­kiem uchwał okre­ślo­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie, a wyma­ga­ją­cych innej większości.

§ 5.
Zarząd

 1. Zarząd jest wybie­ra­ny przez Wal­ne Zebra­nie spo­śród człon­ków Koła. Uchwa­ły w spra­wie wybo­ru Zarzą­du są podej­mo­wa­ne w gło­so­wa­niu taj­nym bez­względ­ną więk­szo­ścią głosów.
 2. Zarząd Koła skła­da się z 3 osób, któ­re spo­śród swe­go gro­na wybie­ra­ją Prze­wod­ni­czą­ce­go, kie­ru­ją­ce­go pra­ca­mi Zarzą­du i repre­zen­tu­ją­ce­go go na zewnątrz.
 3. Doku­men­ty w imie­niu Koła pod­pi­su­je Prze­wod­ni­czą­cy lub z jego upo­waż­nie­nia czło­nek Zarządu.
 4. Kaden­cja Zarzą­du trwa jeden rok akademicki.
 5. Uchwa­ły Zarzą­du są podej­mo­wa­ne zwy­kłą więk­szo­ścią głosów.
 6. Zarząd jest orga­nem wyko­naw­czym Koła.
 7. Do kom­pe­ten­cji Zarzą­du nale­ży w szczególności: 
  1. repre­zen­to­wa­nie Koła wobec Władz Uczel­ni oraz na zewnątrz,
  2. kie­ro­wa­nie dzia­łal­no­ścią Koła,
  3. spo­rzą­dza­nie pre­li­mi­na­rza rocz­ne­go dzia­łal­no­ści Koła,
  4. spo­rzą­dza­nie pisem­ne­go spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Koła w poprzed­nim roku aka­de­mic­kim, w tym z wyko­rzy­sta­nia otrzy­ma­nych środków,
  5. roz­pa­try­wa­nie dekla­ra­cji człon­kow­skich oraz podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie naby­cia i utra­ty człon­ko­stwa w Kole,
  6. zwo­ły­wa­nie Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła w try­bie okre­ślo­nym w niniej­szym Regulaminie,
  7. podej­mo­wa­nie decy­zji we wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych dzia­łal­no­ścią Koła, nie­za­strze­żo­nych dla Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła.
 8. Ustę­pu­ją­cy Zarząd jest obo­wią­za­ny przed­ło­żyć Wal­ne­mu Zebra­niu Człon­ków Koła do zatwier­dze­nia spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Koła w poprzed­nim roku kalen­da­rzo­wym, w tym z wyko­rzy­sta­nia otrzy­ma­nych środków.
 9. Na wnio­sek co naj­mniej 30% człon­ków Koła Zarząd lub poszcze­gól­ni jego człon­ko­wie mogą zostać przez Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła odwo­ła­ni w cza­sie trwa­nia kaden­cji więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy licz­by człon­ków Koła.
 10. Wybór nowe­go Zarzą­du lub uzu­peł­nie­nie jego skła­du odby­wa się w try­bie okre­ślo­nym w ust. 1.
 11. Nowy zarząd ma obo­wią­zek pisem­ne­go zawia­do­mie­nia Pro­rek­to­ra AGH wła­ści­we­go do spraw stu­denc­kich o doko­na­nej zmia­nie skła­du oso­bo­we­go Zarzą­du w ter­mi­nie 14 dni od dnia doko­na­nia zmia­ny. Do zawia­do­mie­nia dołą­cza się kopię uchwa­ły Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła, na pod­sta­wie któ­rej doko­na­no zmiany.

§ 6.
Opie­ku­no­wie nauko­wi Koła

 1. Opie­ku­nem Nauko­wym Koła może zostać pra­cow­nik dydak­tycz­ny, badaw­czy lub badaw­czo-dydak­tycz­ny AGH, o ile wyra­zi pisem­ną zgo­dę na peł­nie­nie tej funk­cji i uzy­ska zgo­dę Dzie­ka­na Wydziału.
 2. Opie­kun nauko­wy spra­wu­je opie­kę nad dzia­łal­no­ścią mery­to­rycz­ną Koła.
 3. Na wnio­sek 2/3 człon­ków Koła Nauko­we­go, Zarząd ma pra­wo wystą­pić do Dzie­ka­na o zmia­nę Opie­ku­na. Wnio­sek o zmia­nę Opie­ku­na nale­ży zło­żyć za pośred­nic­twem odpo­wied­nie­go Peł­no­moc­ni­ka Rek­to­ra ds. Kół Nauko­wych, któ­ry opi­niu­je wnio­sek i przed­kła­da Dzie­ka­no­wi Wydzia­łu. We wnio­sku nale­ży wska­zać kan­dy­da­ta na nowe­go Opie­ku­na Nauko­we­go Koła.

§ 7.
Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Zmia­na Regu­la­mi­nu wyma­ga uchwa­ły Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła pod­ję­tej więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy licz­by człon­ków Koła.
 2. Zarząd Koła Nauko­we­go ma obo­wią­zek pisem­ne­go zawia­da­mia­nia Pro­rek­to­ra AGH wła­ści­we­go do spraw stu­denc­kich o każ­dej zmia­nie tre­ści niniej­sze­go Regu­la­mi­nu oraz każ­dej uchwa­le Wal­ne­go Zebra­nia Człon­ków Koła, w ter­mi­nie 14 dni od dnia doko­na­nia zmiany.
 3. Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła więk­szo­ścią 2/3 gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy licz­by człon­ków Koła może pod­jąć uchwa­łę w spra­wie zawie­sze­nia dzia­łal­no­ści lub roz­wią­za­nia Koła.
 4. Niniej­szy Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 28.07.2020 r., lecz nie wcześniej niż po zatwier­dze­niu go przez Pro­rek­to­ra ds. Stu­denc­kich AGH.
 5. Tra­ci moc Sta­tut KNMD uchwa­lo­ny w dniu 21.05.2015 r.