02.06.2016 CZWARTEK
s. 103, A3-A4
od 8:30 Reje­stra­cja uczestników
9:00 – 9:05 Otwar­cie kon­fe­ren­cji, Vse­vo­lod Vladimirov
Dzie­kan Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Stosowanej
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
9:05 – 10:05 Par­ti­tion of gra­phs into con­nec­ted sub­gra­phs, Oli­vier Baudon
Labo­ra­to­ire Bor­de­la­is de Recher­che en Infor­ma­ti­que, Bordeaux
10:05 – 10:30 Prze­rwa kawowa
10:30 – 10:50 Defi­ni­cje i zasto­so­wa­nia dowol­nych podzia­łów gra­fów, Kamil Pawłowski
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
10:55 – 11:15 Podzia­ły na żywo gra­fów gęstych, Ange­li­ka Dudzik
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
11:20 – 11:40 Podzia­ły na żywo gra­fów gęstych małych rzę­dów, Jakub Kwaśny
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
11:45 – 12:15 Krót­ki wstęp do teo­rii Ram­seya, Andrzej Dudek
Western Michi­gan Uni­ver­si­ty, Kalamazoo
12:15 – 14:00 Prze­rwa obiadowa
14:00 – 15:00 Czu­łe słów­ka, Jaro­sław Grytczuk
Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków
15:00 – 15:20 Prze­rwa kawowa
15:20 – 16:00 Jabł­ko czy tru­skaw­ka?, Bar­tło­miej Bosek
Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków
16:05 – 16:25 Defi­ni­cje i wła­sno­ści gra­fów ilo­czy­no­wych, Jakub Oleksy
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
16:30 – 17:00 Kolo­ro­wa­nia wierz­choł­ko­we gra­fów ilo­czy­no­wych prze­ła­mu­ją­ce auto­mor­fi­zmy, Jan Bączek
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
17:00 – 17:20 Prze­rwa kawowa
17:20 – 17:50 Kolo­ro­wa­nia kra­wę­dzio­we gra­fów ilo­czy­no­wych prze­ła­mu­ją­ce auto­mor­fi­zmy, Beata Palonek
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
17:55 – 18:15 Zasto­so­wa­nia kolo­ro­wań prze­ła­mu­ją­cych auto­mor­fi­zmy, Agniesz­ka Burkot
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
19:00
AFK, Toruń­ska 5
Wie­czór gier planszowych

03.06.2016 PIĄTEK
9:30 – 10:30
s.118, A3
Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie gra­fów, Elż­bie­ta Sidorowicz
Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski, Zie­lo­na Góra
10:30 – 11:00 Prze­rwa kawowa
11:00 – 12:30
s.118, A3
Warsz­ta­ty: Gry na gra­fach, Elż­bie­ta Sidorowicz
Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski, Zie­lo­na Góra
12:30 – 14:00 Prze­rwa obiadowa
14:00 – 14:20
s.103, A3-A4
On boun­ded colo­urings, Moham­med Senhaji
Labo­ra­to­ire Bor­de­la­is de Recher­che en Infor­ma­ti­que, Bordeaux
14:25 – 14:55
s.103, A3-A4
Twier­dze­nie Eule­ra dla hiper­gra­fów, Paweł Naroski
Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Warszawa
15:00 – 15:20
s.103, A3-A4
Histo­ria liczb Cata­la­na, Domi­nik Bojko
Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska, Wrocław

04.06.2016 SOBOTA
11:00 Wyciecz­ka – zwie­dza­nie Krakowa

Wer­sja har­mo­no­gra­mu nie jest osta­tecz­na. Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie pra­wo do zmian.