25.05.2017 CZWARTEK
s. 103, A3-A4

 

14:00 – 14:05 Otwar­cie kon­fe­ren­cji, dr Jerzy Sto­chel, Pro­dzie­kan  ds. dydak­ty­ki Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Stosowanej
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
14:05 – 14:50 New bound for non­re­pe­ti­ti­ve sequ­en­ces of ari­th­me­tic pro­gres­sions, doc. RNDr. Roman Soták, Ph.D.

Pavol Jozef Šafárik Uni­ver­si­ty, Koszy­ce, Słowacja

14:55 – 15:15 Struc­tu­re of k‑planar gra­phs, Eri­ka Vojtkova

Pavol Jozef Šafárik Uni­ver­si­ty, Koszy­ce, Słowacja

15:15 – 15:35 Prze­rwa kawowa
15:35 – 15:55 Pro­blem samot­ne­go bie­ga­cza, Maciej Kowalski
Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Poznań
16:00 – 16:45 Ram­sey num­bers – yester­day, today and tomorrow,
dr hab. Tomasz Dzi­do, prof. UG
Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, Gdańsk
16:45 – 17:05 Prze­rwa kawowa
17:05 – 17:25 Some results on homo­ge­ne­ous colo­urings, Mária Janicová
Pavol Jozef Šafárik Uni­ver­si­ty, Koszy­ce, Słowacja
17:30 – 17:50 On exi­sten­ce of cyc­les of spe­ci­fic leng­ths in planar
and poly­he­dral gra­phs
, Mat­ka Sabová
Pavol Jozef Šafárik Uni­ver­si­ty, Koszy­ce, Słowacja

 

26.05.2017 PIĄTEK

9:30 – 10:15 Local dimen­sions of pla­nar posets, dr Bar­tło­miej Bosek

Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków

10:20 – 10:40 Intro­duc­tion to distin­gu­ishing index of graphs,
Szy­mon Musiał

Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków

10:40 – 11:00 Distin­gu­ishing index of star-free graphs
Ernest Kar­gul

Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków

11:00 – 11:20 Prze­rwa kawowa
11:20 – 12:05 From 1–2‑3 con­jec­tu­re to Rie­mann hypothesis,
prof. dr hab.
Jaro­sław Gryt­czuk,
Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Warszawa
12:10 – 12:30 Zasto­so­wa­nie algo­ryt­mów w pro­ce­sach rekru­ta­cji,

Kon­rad Nowak

Non­stop

12:30 – 12:50 Prze­rwa kawowa
12:50 – 13:10 Opty­ma­li­za­cja w prze­my­śle ener­ge­tycz­nym i inży­nie­rii śro­do­wi­ska – moż­li­we zasto­so­wa­nia, Łukasz Grabowski

Uni­co­re

13:15 – 13:55 Dostar­cza­nie usług w chmu­rze obli­cze­nio­wej w oparciu
o model auto­no­micz­ne­go przetwarzania

Samsung
14:00 – 16:00 Prze­rwa obiadowa
16:00 – 16:40 Ucze­nie maszy­no­we i eks­plo­zja danych – jak zmie­nia się współ­cze­sny świat 

Sam­sung

16:45 – 17:25 Ucze­nie maszy­no­we w bez­pie­czeń­stwie: a po co to komu?
Samsung
19:00
AFK, Toruń­ska 5
Wie­czór gier planszowych

 

27.05.2017 SOBOTA

10:00 – 10:45 Edge-colo­uring varia­tions, doc. dr. Borut Lužar

Facul­ty of Infor­ma­tion Stu­dies, Novo Mesto, Słowenia

10:50 – 11:10 Impro­ved con­di­tion on hamil­to­nian bicon­nec­ted­ness, Kamil Paw­łow­ski

Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków

11:10 – 11:30 Prze­rwa kawowa
11:30 – 12:15 The Kot­zig the­orem and its varia­tions,
doc.
RNDr. Tomáš Mada­ras Ph.D.

Pavol Jozef Šafárik Uni­ver­si­ty, Koszy­ce, Słowacja

12:30 Wyciecz­ka po Krakowie