Obec­ny zarząd koła został wybra­ny na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Człon­ków Koła w dniu 8.11.2021 r.

 

 

 

 

Pre­zes: Julia Żurad

 

 

Wice­pre­zes: Karo­li­na Żaba

 

 

 

 

Sekre­tarz: Klau­dia Nowotny