Gru­pa zaj­mu­je się udo­wod­nie­niem, że indeks roz­róż­nia­ją­cy gra­fów, któ­re nie zawie­ra­ją jako pod­gra­fu indu­ko­wa­ne­go gwiaz­dy o n liściach jest mniej­szy lub rów­ny od n‑1. Kon­struk­tyw­ny dowód opar­ty na algo­ryt­mie został opu­bli­ko­wa­ny w 2018 roku w ramach pra­cy nauko­wej pod tytu­łem „Edge-distin­gu­ishing of star-free gra­phs‘’. Obec­nie gru­pa pla­nu­je zająć się tą tema­ty­ką dla przy­pad­ku gra­fów nieskończonych.