Dalibor Fronček

Wykładowca na University of Minnesota Duluth. Jego zainteresowania matematyczne skupiają się wokół dekompozycji grafów, faktoryzacji grafów, konfiguracji kombinatorycznych oraz etykietowań magicznych. Pracował nad układaniem harmonogramów turniejów wykorzystując przy tym rezultaty swoich matematycznych badań. Wspólnie z dr. hab. Mariuszem Meszką opracowywał rozkłady gier dla I ligi czeskiej w piłce nożnej, czeskiej ligi hokejowej, a także dla ligi koszykówki.

Florian Lehner

Obecnie pracuje na Warwick University. W swoich badaniach zajmuje się głównie grafami nieskończonymi, grami na grafach, metodami probabilistycznymi oraz powiązaniach między teorią grafów a grupami. Jego potencjał i dorobek naukowy zostały wielokrotnie docenione przez austriackie stowarzyszenia naukowe (Studienpreis der OeMG, Exzellenzstipendium, Promotio sub auspiciis praesidentis). Jest członkiem Erwin Schrodinger Fellowship – prestiżowego programu dla młodych i obiecujących naukowców.

Moroli Matsoha 

Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Pretorii, stolicy Republiki Południowej Afryki. W swoich pracach badawczych porusza zagadnienia dotyczące kolorowań i własności grafów. Podczas piątkowego referatu opowie o hipotezie Hedetniemi’ego i problemach z nią związanych.

Piotr Micek

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół kombinatoryki (grafy i posety), kolorowań grafów, metod probablistycznych i metod kompresji entropii. Zajmuje się także algorytmami aproksymacyjnymi i geometrią kombinatoryczną. Jest wielokrotnym laureatem grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki. Miał okazję pracować na wydziale matematycznym Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, a także na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie.

Elżbieta Sidorowicz

Zwią­za­na z Wydzia­łem Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. W swo­jej pra­cy nauko­wej zaj­mu­je się kolo­ro­wa­niem gra­fów, trak­to­wa­nym jako podział zbio­ru wierz­choł­ków dane­go gra­fu na pod­zbio­ry, któ­re speł­nia­ją pew­ne okre­ślo­ne warun­ki. Oprócz tego jej zain­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją gry na gra­fach oraz pod­gra­fy zabro­nio­ne. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma ośrod­ka­mi nauko­wy­mi, mię­dzy inny­mi w Niem­czech, w Cze­chach, w RPA, na Węgrzech, dwu­krot­nie odby­ła staż nauko­wy w LaBRI w Bor­de­aux. Od 2007 r. jest orga­ni­za­to­rem cyklicz­nej kon­fe­ren­cji nauko­wej Work­shop on Graph The­ory – Colo­urings, Inde­pen­den­ce and Domi­na­tion, jed­nej z waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji doty­czą­cych teo­rii gra­fów odby­wa­ją­cych się w Polsce.