Dali­bor Fronček

Wykła­dow­ca na Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta Duluth. Jego zain­te­re­so­wa­nia mate­ma­tycz­ne sku­pia­ją się wokół dekom­po­zy­cji gra­fów, fak­to­ry­za­cji gra­fów, kon­fi­gu­ra­cji kom­bi­na­to­rycz­nych oraz ety­kie­to­wań magicz­nych. Pra­co­wał nad ukła­da­niem har­mo­no­gra­mów tur­nie­jów wyko­rzy­stu­jąc przy tym rezul­ta­ty swo­ich mate­ma­tycz­nych badań. Wspól­nie z dr. hab. Mariu­szem Mesz­ką opra­co­wy­wał roz­kła­dy gier dla I ligi cze­skiej w pił­ce noż­nej, cze­skiej ligi hoke­jo­wej, a tak­że dla ligi koszykówki.

Flo­rian Lehner

Obec­nie pra­cu­je na War­wick Uni­ver­si­ty. W swo­ich bada­niach zaj­mu­je się głów­nie gra­fa­mi nie­skoń­czo­ny­mi, gra­mi na gra­fach, meto­da­mi pro­ba­bi­li­stycz­ny­mi oraz powią­za­niach mię­dzy teo­rią gra­fów a gru­pa­mi. Jego poten­cjał i doro­bek nauko­wy zosta­ły wie­lo­krot­nie doce­nio­ne przez austriac­kie sto­wa­rzy­sze­nia nauko­we (Stu­dien­pre­is der OeMG, Exzel­lenz­sti­pen­dium, Pro­mo­tio sub auspi­ciis pra­esi­den­tis). Jest człon­kiem Erwin Schro­din­ger Fel­low­ship – pre­sti­żo­we­go pro­gra­mu dla mło­dych i obie­cu­ją­cych naukowców.

Moro­li Matsoha 

Obec­nie pra­cu­je na Uni­wer­sy­te­cie w Pre­to­rii, sto­li­cy Repu­bli­ki Połu­dnio­wej Afry­ki. W swo­ich pra­cach badaw­czych poru­sza zagad­nie­nia doty­czą­ce kolo­ro­wań i wła­sno­ści gra­fów. Pod­czas piąt­ko­we­go refe­ra­tu opo­wie o hipo­te­zie Hedet­nie­mi­’e­go i pro­ble­mach z nią związanych. 

Piotr Micek

Pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze sku­pia­ją się wokół kom­bi­na­to­ry­ki (gra­fy i pose­ty), kolo­ro­wań gra­fów, metod pro­ba­bli­stycz­nych i metod kom­pre­sji entro­pii. Zaj­mu­je się tak­że algo­ryt­ma­mi aprok­sy­ma­cyj­ny­mi i geo­me­trią kom­bi­na­to­rycz­ną. Jest wie­lo­krot­nym lau­re­atem gran­tów przy­zna­wa­nych przez Naro­do­we Cen­trum Nauki. Miał oka­zję pra­co­wać na wydzia­le mate­ma­tycz­nym Wol­ne­go Uni­wer­sy­te­tu w Ber­li­nie, a tak­że na Tech­nicz­nym Uni­wer­sy­te­cie w Berlinie.

Elż­bie­ta Sidorowicz

Zwią­za­na z Wydzia­łem Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. W swo­jej pra­cy nauko­wej zaj­mu­je się kolo­ro­wa­niem gra­fów, trak­to­wa­nym jako podział zbio­ru wierz­choł­ków dane­go gra­fu na pod­zbio­ry, któ­re speł­nia­ją pew­ne okre­ślo­ne warun­ki. Oprócz tego jej zain­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją gry na gra­fach oraz pod­gra­fy zabro­nio­ne. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma ośrod­ka­mi nauko­wy­mi, mię­dzy inny­mi w Niem­czech, w Cze­chach, w RPA, na Węgrzech, dwu­krot­nie odby­ła staż nauko­wy w LaBRI w Bor­de­aux. Od 2007 r. jest orga­ni­za­to­rem cyklicz­nej kon­fe­ren­cji nauko­wej Work­shop on Graph The­ory – Colo­urings, Inde­pen­den­ce and Domi­na­tion, jed­nej z waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji doty­czą­cych teo­rii gra­fów odby­wa­ją­cych się w Polsce.