IV Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja KNMD zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Pra­gnie­my przed­sta­wić pre­le­gen­tów tego­rocz­nej edy­cji orga­ni­zo­wa­ne­go przez nas wydarzenia.

prof. Jaro­sław Grytczuk

Jest on pra­cow­ni­kiem Zakła­du Alge­bry i Kom­bi­na­to­ry­ki na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Nauk Infor­ma­cyj­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, współ­pra­cu­je rów­nież z Zespo­łem Katedr i Zakła­dów Infor­ma­ty­ki Mate­ma­tycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Jego dzia­łal­ność dydak­tycz­na doty­czy zagad­nień kom­bi­na­to­rycz­nych, gier oraz algo­ryt­mów na gra­fach, a tak­że powią­zań mate­ma­ty­ki z muzy­ką kla­sycz­ną. Orga­ni­za­tor Pol­skich Kon­fe­ren­cji Kom­bi­na­to­rycz­nych, któ­re odby­wa­ją się regu­lar­nie od 2006 r. Pro­wa­dzi bada­nia na temat kolo­ro­wań gra­fów oraz gier kom­bi­na­to­rycz­nych, czę­sto sto­su­je w nich meto­dy nie­kon­struk­tyw­ne. Chęt­nie anga­żu­je się w dzia­łal­ność popu­la­ry­za­tor­ską w for­mie wykła­dów oraz artykułów.

dr Andrzej Grzesik
Na co dzień pra­cu­je w Zespo­le Katedr i Zakła­dów Infor­ma­ty­ki Mate­ma­tycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, ale pro­wa­dzi rów­nież współ­pra­cę z uni­wer­sy­ta­mi w Pozna­niu, War­sza­wie oraz w War­wick w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W swo­jej pra­cy nauko­wej zaj­mu­je się zasto­so­wa­niem algebr fla­go­wych do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów eks­tre­mal­nych, sto­su­je też meto­dy pro­ba­bi­li­stycz­ne do zagad­neń gra­fo­wych. Lau­re­at LV Olim­pia­dy Mate­ma­tycz­nej oraz Mię­dzy­na­ro­do­wych Mistrzostw Fran­cji w Grach Mate­ma­tycz­nych i Logicz­nych, od 2009 czło­nek Komi­te­tu Głów­ne­go OM.

dr Mária Maceková

Zatrud­nio­na w Insty­tu­cie Mate­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu P.J. Šafári­ka w Koszy­cach. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we sku­pia­ją się wokół wła­sno­ści gra­fów pla­nar­nych, w szcze­gól­no­ści ich kolo­ro­wań oraz ist­nie­nia ście­żek o zada­nych stop­niach wierzchołków.

dr Prze­my­sław Gordinowicz
Pra­cow­nik Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej. Pro­wa­dzo­ne przez nie­go bada­nia doty­czą algo­ryt­mów gra­fo­wych, gier na gra­fach, a tak­że teo­rii Ram­seya czy wła­sno­ści roz­sze­rza­nia gra­fów skoń­czo­nych oraz nie­skoń­czo­nych. Dwu­krot­ny lau­re­at Olim­pia­dy Informatycznej.

prof. Andrzej Ruciński
Pro­fe­sor Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, zwią­za­ny rów­nież z Emo­ry Uni­ver­si­ty w Atlan­cie. Wśród jego licz­nych zain­te­re­so­wań nauko­wych wymie­nić moż­na meto­dy nie­kon­struk­tyw­ne, gra­fy loso­we, teo­rię Ram­seya, hiper­gra­fy, czy kom­bi­na­to­ry­kę. Jest redak­to­rem cza­so­pi­sma nauko­we­go Ran­dom Struc­tu­res & Algo­ri­thms, a tak­że auto­rem pię­ciu ksią­żek oraz ponad 120 arty­ku­łów nauko­wych. Udzie­la licz­nych refe­ra­tów popularnonaukowych.