Zapi­sy na warsz­ta­ty pt.: „Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie gra­fów”, któ­re popro­wa­dzi dr hab. Elż­bie­ta Sido­ro­wicz z Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. Zaję­cia odbę­dą się pierw­sze­go dnia kon­fe­ren­cji (czwar­tek), pla­no­wa­na godzi­na roz­po­czę­cia to 16:00. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń!

Abs­trakt

Reje­stra­cja zosta­ła zamknięta.