Lista uczest­ni­ków konferencji

Jan Bączek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Moni­ka Bed­narz – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Ange­li­ka Bier­nat – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Joan­na Bis – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Kata­rzy­na Bizoń – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Tomasz Bocha­cik – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Jakub Boga­czyk – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Domi­nik Boj­ko – Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska, Wrocław
Mar­cin Briań­ski – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków
Agniesz­ka Bur­kot – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Mar­le­na Cie­żak – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Dag­ma­ra Czech – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Nata­lia Czy­żew­ska – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Ange­li­ka Dudzik – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Artur For­tu­na – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Mate­usz Garus – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Michał Gie­rałt – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Alek­san­dra Gorz­kow­ska – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Karo­li­na Iwa­niec – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Bar­ba­ra Jam­róz – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Łukasz Kacz­mar­czyk – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Ernest Kar­gul – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Bar­ba­ra Kasprzyk – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Karo­li­na Koś – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Dag­ma­ra Kowal­czuk – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Tomasz Kra­ko­wiak – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków
Alek­san­dra Krzy­siek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Wio­le­ta Kul­pa – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Jakub Kwa­śny – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Kata­rzy­na Kwe­starz – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków
Kaja Lekan – V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Augu­sta Wit­kow­skie­go w Krakowie
Anna Murias – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Szy­mon Musiał – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Wik­tor Nikli­borc – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Anna Nowak – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Jakub Olek­sy – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Paweł Pająk – Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny, Kraków
Kata­rzy­na Pal – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Beata Palo­nek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Michał Palo­nek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Kamil Paw­łow­ski – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Anna Pączek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Mate­usz Pączek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Filip Pre­kiel – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Bar­ba­ra Raś – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Szy­mon Rojek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Krzysz­tof Różań­ski – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Marek Rusi­now­ski – Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków
Szy­mon Ryn­gier – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Anna Sędłak – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Mag­da­le­na Soba­la – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Mar­cin Sta­wi­ski – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Agniesz­ka Stel­ma­szyk – Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Poznań
Kata­rzy­na Szcze­ci­na – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Tomasz Śmierz­chal­ski – Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Poznań
Rok­sa­na Świer­czek – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Patry­cja Tara­siń­ska – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Kon­rad Wal­ko­wicz – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Krzysz­tof Wikar – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Zuzan­na Wiszo­wa­ta – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków
Pau­li­na Wój­cik – Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, Kraków