Koło Nauko­we Mate­ma­ty­ków Dyskretnych
Wydział Mate­ma­ty­ki Stosowanej
Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Krakowie
ul. Czar­no­wiej­ska 70
30–059 Kraków

 

Adres e‑mail koła:
knmd@agh.edu.pl

 

Pre­zes:
Julia Żurad

zuradjulia@student.agh.edu.pl.

Nasz insta­gram  😉