Gru­pa zosta­ła utwo­rzo­na w ramach pod­ję­cia współ­pra­cy z fir­mą ABB poprzez pro­jekt Koło Nauko­we ABB. Zespół zaj­mu­je się seg­men­ta­cją obra­zu wyko­rzy­stu­jąc takie poję­cia z teo­rii gra­fów jak: mini­mal­ne drze­wo roz­pi­na­ją­ce, k‑spójność oraz cię­cia i prze­pły­wy w gra­fie. Pro­jekt opie­ra się na opra­co­wy­wa­niu algo­ryt­mów seg­men­ta­cji oraz ich imple­men­ta­cji w języ­ku pro­gra­mo­wa­nia Python. Uzy­ska­ne dotych­czas rezul­ta­ty zosta­ły wyko­rzy­sty­wa­ne w pro­ble­ma­ty­ce zli­cza­nia psz­czół oraz śle­dze­nia obiektów.