Kolejna konferencja za nami!

W dniach od 7 do 9 czerw­ca 2018 roku odby­ła się III Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych „Żmir­łacz”. Celem przed­się­wzię­cia było pro­mo­wa­nie róż­nych dzie­dzin mate­ma­ty­ki dys­kret­nej wśród stu­den­tów oraz zachę­ce­nie zarów­no uczest­ni­ków, jak i zapro­szo­nych gości do roz­wa­że­nia nie­roz­wią­za­nych jesz­cze pro­ble­mów. Ponad­to człon­ko­wie koła mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je osią­gnię­cia w bada­nych przez nich zagadnieniach. 

W wyda­rze­niu wzię­ło udział 62 zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków. W cią­gu trzech dni refe­ra­ty wygło­si­ło 5 gości spe­cjal­nych, 4 dok­to­ran­tów i dok­to­rów, a tak­że 5 stu­den­tów. Dodat­ko­wo 7 czerw­ca odby­ły się warsz­ta­ty, któ­re popro­wa­dzi­ła dr hab. Elż­bie­ta Sido­ro­wicz z Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych kon­fe­ren­cja zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w dwóch miej­scach – sali 103 znaj­du­ją­cej się w łącz­ni­ku budyn­ków A3-A4 oraz sali 1.8 znaj­du­ją­cej się w budyn­ku B7. Dla wszyst­kich osób bio­rą­cych udział prze­wi­dzia­no pakie­ty upo­min­ko­we oraz poczę­stu­nek w posta­ci kawy, her­ba­ty, cia­ste­czek oraz sała­tek. Nato­miast orga­ni­za­to­rzy z dumą pre­zen­to­wa­li przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję koszul­ki pro­mu­ją­ce ich koło. 8 czerw­ca urzą­dzo­no uro­czy­sty obiad dla zapro­szo­nych gości oraz pra­cow­ni­ków Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej. Ponad­to zor­ga­ni­zo­wa­no dwa wie­czo­ry inte­gra­cyj­ne (7, 8 czerw­ca), w trak­cie któ­rych uczest­ni­cy mogli odpo­cząć przy róż­no­ra­kich grach plan­szo­wych. Kon­fe­ren­cja zakoń­czy­ła się 9 czerw­ca wraz z refe­ra­tem prze­pro­wa­dzo­nym przez jed­ne­go ze studentów. 

Zapra­sza­my do gale­rii!

Nagroda dla opiekuna

Z wiel­kim entu­zja­zmem infor­mu­je­my, że opie­kun koła dr Moni­ka Pil­śniak zosta­ła lau­re­at­ką pierw­szej edy­cji mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy im. Petry Šparl dla mło­dych mate­ma­ty­czek, usta­no­wio­nej przez Sło­weń­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej i Sto­so­wa­nej. Uro­czy­stość odby­ła się 27 maja br. na kon­fe­ren­cji „Gra­phs, gro­ups and more” w Koprze z udzia­łem ponad stu mate­ma­ty­ków z pra­wie 30 kra­jów. Lau­re­at­ka wygło­si­ła na niej spe­cjal­ny zapro­szo­ny wykład. W ramach nagro­dy zosta­ła tak­że zapro­szo­na do wygło­sze­nia wykła­dów na wszyst­kich trzech publicz­nych uni­wer­sy­te­tach sło­weń­skich: w Koprze, Lubla­nie i Mari­bo­rze. Zosta­ła też na sta­łe włą­czo­na w skład kapi­tu­ły nagrody.

Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

Ser­decz­nie gratulujemy!

E-sportowe emocje z Samsungiem

Cześć!

Ser­decz­nie zapra­sza­my do pod­ję­cia e-spor­to­we­go wyzwa­nia! Tuż przed III Stu­denc­ką Kon­fe­ren­cją KNMD – 6 czerw­ca od godzi­ny 9:00 do 17:00 na tere­nie wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej będzie­my gościć przed­sta­wi­cie­li fir­my Sam­sung pro­mu­ją­cych pro­gram amba­sa­dor­ski. W pro­gra­mie spo­tka­nia prze­wi­dzia­no kon­kurs z nagro­da­mi, a tak­że orzeź­wia­ją­cy poczęstunek!

Wię­cej szcze­gó­łów tutaj.

Do zoba­cze­nia!

Zaproszenie na III Studencką Konferencję Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

Z wiel­kim entu­zja­zmem ogła­sza­my, że w dniach 7–9 czerw­ca 2018 roku na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej odbę­dzie się III Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych!

W cią­gu trzech aktyw­nych nauko­wo dni będzie­my mie­li oka­zję posłu­chać refe­ra­tów przy­go­to­wa­nych przez mate­ma­ty­ków z róż­nych stron świa­ta. Wśród zapro­szo­nych gości zna­leź­li się:
Dali­bor Fro­nček, Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta Duluth, USA,
Flo­rian Leh­ner, Uni­ver­si­ty of War­wick, Wiel­ka Brytania,
Piotr Micek, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Polska,
Elż­bie­ta Sido­ro­wicz, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski, Polska.

Pod­czas tej edy­cji wyda­rze­nia uczest­ni­cy będą mogli wziąć udział w warsz­ta­tach pt.: Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie gra­fów przy­go­to­wa­nych przez dr hab. Elż­bie­tę Sido­ro­wicz. Zapra­sza­my do zapi­sów i uprze­dza­my, że licz­ba miejsc jest ograniczona!

Celem wyda­rze­nia jest inte­gra­cja osób zain­te­re­so­wa­nych mate­ma­ty­ką dys­kret­ną. W ramach kon­fe­ren­cji wygła­sza­ne będą refe­ra­ty przy­go­to­wa­ne zarów­no przez stu­den­tów, jak i oso­by zawo­do­wo upra­wia­ją­ce mate­ma­ty­kę. Czę­ścią kon­fe­ren­cji będzie tak­że wie­czór gier planszowych.

Zapisz się już teraz!

Weź udział w warsztatach!

Har­mo­no­gram

Udział w kon­fe­ren­cji nie jest obję­ty żad­ną opłatą!

Przy­go­to­wa­nia do III Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD pro­wa­dzi­my przy wspar­ciu Pana Łuka­sza Gra­bow­skie­go – człon­ka zarzą­du kil­ku spół­ek tech­no­lo­gicz­nych oraz start‘upów dzia­ła­ją­cych na ryn­ku IT. Jest on audy­to­rem doświad­czo­nym w reali­za­cji pro­jek­tów infor­ma­tycz­nych, dla m.in.: sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go, medycz­ne­go, rol­ni­cze­go, komer­cja­li­za­cji wyni­ków prac i badań nauko­wych a tak­że kil­ku­na­stu roz­wią­zań autor­skich w dzie­dzi­nach: infor­ma­ty­ki, ste­ro­wa­nia oraz auto­ma­ty­ki. Współ­au­tor i autor oko­ło 20 publi­ka­cji nauko­wych. Brał udział w bli­sko 40 audy­tach pro­wa­dzo­nych w dużych przed­się­bior­stwach.  Dziękujemy!


Po kolejnym obozie…

W dniach 18 – 20 maja bie­żą­ce­go roku odbył się V Obóz Nauko­wy KNMD. Uczest­ni­cy ponow­nie wybra­li się do ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go w Poro­ni­nie. W trak­cie wyjaz­du nie zabra­kło cza­su zarów­no na inte­gra­cję i relaks, jak i zgłę­bia­nie nowych oraz cie­ka­wych zagadnień.

Stu­den­ci dotar­li do Poro­ni­na już w piąt­ko­we połu­dnie. Ocze­ku­jąc na przy­jazd opie­ku­na Koła roze­gra­li kil­ka­na­ście par­tii w roz­ma­ite gry plan­szo­we. Nato­miast wie­czor­ne spo­tka­nie wszyst­kich obo­zo­wi­czów poświę­co­no na przed­sta­wie­nie pro­ble­mów otwar­tych i dys­ku­sje na zapro­po­no­wa­ne tematy.

W sobot­nie przed­po­łu­dnie wybra­ni stu­den­ci przed­sta­wi­li refe­ra­ty na temat gra­fów wierz­choł­ko­wo prze­chod­nich oraz grup auto­mor­fi­zmów gra­fów. Star­si kole­dzy chęt­nie pomo­gli w roz­wia­niu wszel­kich wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z oma­wia­ny­mi zagad­nie­nia­mi. Po obie­dzie gru­pa wybra­ła się na spa­cer, aby odpo­cząć i zwie­dzić oko­li­cę. W ramach kola­cji zor­ga­ni­zo­wa­no ogni­sko inte­gra­cyj­ne, w trak­cie któ­re­go uczest­ni­cy mogli się bli­żej poznać przy grach planszowych.

W nie­dzie­lę część obo­zo­wi­czów wyru­szy­ła pod Gie­wont wcho­dząc nie­mal na sam szczyt. Pozo­sta­li uczest­ni­cy spę­dzi­li ten czas w ośrod­ku na nauce i wspól­nych rozmowach.

Licz­ne roz­po­go­dze­nia, pomi­mo zapo­wia­da­nych opa­dów desz­czu, umoż­li­wi­ły aktyw­ny wypo­czy­nek w trak­cie tych trzech dni i ode­rwa­nia się od codzien­nych obowiązków.

Liczy­my na wię­cej takich wyjazdów!

Zapra­sza­my do gale­rii!

Wiosenny obóz naukowy

Przed nami kolej­ny wspól­ny wyjazd. Już w naj­bliż­szy week­end (18–20 maja) będzie­my mie­li oka­zję wziąć udział w pią­tym obo­zie nauko­wym! Tym razem głów­nym celem wyjaz­du będzie inte­gra­cja i współ­pra­ca w gru­pach pro­ble­mo­wych. W pla­nach tak­że wyciecz­ka kra­jo­znaw­cza oraz wie­czór inte­gra­cyj­ny przy grach planszowych!

Po spotkaniu otwartym

W czwar­tek 15 mar­ca odby­ło się spo­tka­nie otwar­te Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych.

Roz­po­czę­li­śmy od krót­kiej pre­zen­ta­cji dzia­łal­no­ści Koła i przed­sta­wie­nia przed­sta­wie­nia moż­li­wo­ści aktyw­ne­go człon­ko­stwa. Są to m. in. uczest­nic­two w kon­fe­ren­cjach wyjaz­do­wych, współ­or­ga­ni­za­cja wyda­rzeń pro­mo­cyj­no-edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Wydział i zaprzy­jaź­nio­ne koła nauko­we, orga­ni­za­cja Kon­fe­ren­cji Nauko­wej KNMD, pró­ba sił w roz­po­czę­ciu wła­snej pra­cy nauko­wej – samo­dziel­nie lub w gru­pie, a tak­że coty­go­dnio­we inte­gra­cje przy grach plan­szo­wych (w pobli­skim klu­bie AFK). 

Sko­ro mowa o pra­cy nauko­wej, nasza kole­żan­ka z Koła, Mag­da Szu­ba omó­wi­ła temat roz­gry­wa­ne­go kolo­ro­wa­nia gra­fów i dotych­cza­so­we efek­ty swo­ich badań w tej dzie­dzi­nie. Następ­nie Mar­cin Sta­wi­ski, Jakub Kwa­śny i Karo­li­na Szo­pa zapre­zen­to­wa­li kil­ka pro­ble­mów otwar­tych oraz poda­li kon­tak­ty do ich opie­ku­nów, któ­rzy chęt­nie pomo­gą w zna­le­zie­niu lite­ra­tu­ry i roz­po­czę­ciu pracy. 

Uczest­ni­cy spo­tka­nia żywo komen­to­wa­li wystą­pie­nia i wyka­zy­wa­li zain­te­re­so­wa­nie oma­wia­ny­mi pro­ble­ma­mi. Na koniec była moż­li­wość dołą­cze­nia do Koła. Dekla­ra­cję człon­kow­ską zło­ży­ło pięć osób. Liczy­my, że wkrót­ce zoba­czy­my pierw­sze efek­ty pra­cy nad któ­rymś z nowych problemów! 

Udział w Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan

W minio­ny week­end bra­li­śmy udział w Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Zasto­so­wań Mate­ma­ty­ki Dwu­MIan. Pod­czas wyjaz­du mie­li­śmy oka­zję zapo­znać się z naj­róż­niej­szy­mi dzie­dzi­na­mi mate­ma­ty­ki i efek­ta­mi badań, któ­ry­mi zaj­mu­ją się stu­den­ci i koła nauko­we z całej Pol­ski. Szcze­gól­nie waż­ny­mi były dla nas refe­ra­ty zwią­za­ne ze sta­ty­sty­ką oraz ucze­niem maszy­no­wym, któ­re pozwo­li­ły nam lepiej poznać zasto­so­wa­nia mate­ma­ty­ki we współ­cze­snym świe­cie. Rów­nież sesja pla­ka­to­wa, w któ­rej bra­li­śmy udział nasu­nę­ła nam kil­ka pomy­słów, któ­re może­my w przy­szło­ści wyko­rzy­stać w pro­mo­wa­niu nasze­go koła i wydzia­łu. Dzię­ki spę­dze­niu dużej ilo­ści cza­su na tam­tej­szym wydzia­le zdo­by­li­śmy kil­ka pomy­słów, któ­re mogą w przy­szło­ści przy­słu­żyć ulep­sza­niu nasze­go wydzia­łu. Korzy­sta­jąc z oka­zji, nawią­za­li­śmy kon­takt ze stu­den­ta­mi róż­nych pol­skich uczel­ni mając nadzie­ję na wspól­ną współ­pra­cę w przy­szło­ści. Wyjazd ten pozwo­lił nam rów­nież zin­te­gro­wać się oraz zacie­śnić wię­zy pomię­dzy człon­ka­mi koła, co z pew­no­ścią pozy­tyw­nie wpły­nie na przy­szłe efek­ty naszej współpracy.

Spotkanie otwarte!

Cześć!
Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, któ­re odbę­dzie się już w naj­bliż­szy czwar­tek 15 mar­ca o godzi­nie 18:30 w sali 1.9 (B7)! Będzie to ide­al­na oka­zja, aby poznać wszyst­kie ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, usły­szeć o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przyszłość.
Dołącz do nas! Jako czło­nek nasze­go Koła, będziesz mógł spró­bo­wać sił w pra­cy nauko­wej, nawią­zać współ­pra­cę z inny­mi stu­den­ta­mi i dok­to­ran­ta­mi, aktyw­nie uczest­ni­czyć w wyda­rze­niach pro­mo­cyj­nych nasze­go Wydzia­łu, a tak­że Uczelni. 

Relacja z IV Obozu Naukowego

Kolej­ny obóz już za nami! Dru­gi week­end grud­nia (8–10.12.2017 r.) spę­dzi­li­śmy w prze­uro­czym miej­scu u pod­nó­ża Tatr, w ośrod­ku Lim­ba w Poro­ni­nie. Zimo­wa aura, zachwy­ca­ją­ce wido­ki i świą­tecz­ny nastrój pozwo­li­ły nam odpo­cząć od codzien­nych wyzwań, nabrać sił, a tak­że posze­rzyć swo­ją wiedzę. 

Wyjazd miał cha­rak­ter nauko­wy – naszym celem było pozna­nie teo­rii mate­ma­tycz­nych, któ­ry­mi zaj­mu­ją się poszcze­gól­ne gru­py pro­jek­to­we, omó­wie­nie dotych­cza­so­wych wyni­ków pro­wa­dzo­nych badań, a tak­że aktyw­na pra­ca nad wybra­ny­mi tema­ta­mi. Mie­li­śmy oka­zję dowie­dzieć się nowych rze­czy o domi­no­wa­niu w gra­fach, poznać wła­sno­ści hiper­gra­fów, posłu­chać o kolo­ro­wa­niu gra­fów za pomo­cą innych gra­fów i grach roz­gry­wa­nych na drze­wach. Ponad­to uzu­peł­ni­li­śmy wie­dzę na temat naszej ulu­bio­nej kla­sy gra­fów – żmir­ła­czy (obo­zo­wa pre­zen­ta­cja wkrót­ce będzie dostęp­na na naszej stronie!). 

Zna­leź­li­śmy rów­nież czas na inte­gra­cję i zaba­wę. Oba wie­czo­ry spę­dzi­li­śmy przy ulu­bio­nych plan­szów­kach, a w nie­dziel­ne połu­dnie posta­no­wi­li­śmy odwie­dzieć Biał­kę Tatrzańską. 

Zapra­sza­my do gale­rii.