Spotkanie otwarte

Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej strony?
Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dyskretnej?
A może poznać nowych ludzi?

Nasze koło jest dla Ciebie!
Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 16 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:00 w for­mie onli­ne poprzez plat­for­mę Zoom.

Szcze­gó­ły spotkania:
Topic: Spo­tka­nie otwar­te KNMD
Time: Oct 16, 2020 06:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71270654376…
Meeting ID: 712 7065 4376
Pas­sco­de: KNMD

Spotkanie otwarte

Inte­re­su­je cię mate­ma­ty­ka dyskretna?
Masz gło­wę peł­ną mate­ma­tycz­nych pomysłów?
A może szu­kasz inspiracji?
Chcesz zaan­ga­żo­wać się w życie Wydziału?

Daj się poznać! Przyjdź na nasze spo­tka­nie otwar­te. Dowiesz się, czym się zaj­mu­je­my i jak stać się czę­ścią nasze­go koła.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 4 listo­pa­da o godzi­nie 19:00 w sali 303, łącz­nik A3/A4. Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opo­wie­my o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przy­szłość. Zapraszamy!

IV Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

Miło nam poin­for­mo­wać, że IV Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych odbę­dzie się w dniach 30 maja – 1 czerw­ca 2019 roku!

konf_19_004g_cmyk

Wyda­rze­nie prze­zna­czo­ne jest dla wszyst­kich rocz­ni­ków stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów. Pod­czas kon­fe­ren­cji zapro­sze­ni przez nas goście omó­wią zarów­no teo­re­tycz­ne, jak i prak­tycz­ne aspek­ty mate­ma­ty­ki dys­kret­nej. Ponad­to każ­dy z uczest­ni­ków, po uprzed­nim zgło­sze­niu, będzie miał moż­li­wość przed­sta­wie­nia refe­ra­tu na wybra­ny przez sie­bie temat.

Spo­ty­ka­my się już w naj­bliż­szy czwar­tek w sali 103, któ­ra znaj­du­je się w łącz­ni­ku A3-A4.

Koło Naukowe ABB

Czy sły­sze­li­ście o pro­gra­mie wspie­ra­ją­cym uczniów i stu­den­tów chcą­cych pogłę­bić swo­je zain­te­re­so­wa­nia bądź wcie­lić ich prak­tycz­ną reali­za­cję w życie? Z taką ini­cja­ty­wą wyszła fir­ma ABB two­rząc w 2012 roku Koło Nauko­we ABB skie­ro­wa­ne m.in. do człon­ków kół stu­denc­kich. Obec­na edy­cja jest wyjąt­ko­wa, ponie­waż pierw­szy raz bie­rze w niej udział zespół zło­żo­ny z mate­ma­ty­ków, w któ­re­go sze­re­gi wcho­dzą człon­ko­wie nasze­go Koła. 

Czwór­ka śmiał­ków, tj. Patry­cja Gorze­lań­czyk, Wero­ni­ka Oba­łek, Maciej Dobrzań­ski i Paweł Dyra­ga, pod­ję­ła się zre­ali­zo­wa­nia pro­jek­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go Seg­men­ta­cja obra­zu przy uży­ciu teo­rii gra­fów. Ich głów­nym celem jest zapo­zna­nie się z ist­nie­ją­cy­mi algo­ryt­ma­mi gra­fo­wy­mi sto­so­wa­ny­mi w seg­men­ta­cji obra­zów, a tak­że pró­ba ich roz­sze­rze­nia oraz wyko­rzy­sta­nia w zagad­nie­niu zli­cza­nia obiek­tów sta­tycz­nych bądź rucho­mych. Ponad­to, zespół pla­nu­je zaim­ple­men­to­wać swo­je roz­wią­za­nia w języ­ku Python oraz – w mia­rę moż­li­wo­ści – przy­go­to­wać apli­ka­cję, któ­ra będzie opar­ta na uzy­ska­nych rezultatach.

War­to wspo­mnieć o pierw­szych suk­ce­sach pro­jek­tu. Otóż Maciek i Paweł wygło­si­li refe­rat o gra­fo­wych meto­dach seg­men­ta­cji obra­zu pod­czas Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Zasto­so­wań Mate­ma­ty­ki Dwu­MIan orga­ni­zo­wa­nej przez Wydział MIM Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Wydział MiNI Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i zaję­li dru­gie miej­sce w kon­kur­sie refe­ra­tów stu­denc­kich w ścież­ce zasto­so­wań matematyki.

Pozo­sta­li człon­ko­wie KNMD kibi­cu­ją pro­jek­to­wi i życzą suk­ce­su swo­im kole­żan­kom i kolegom! 🙂

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się tutaj.

Spotkanie otwarte

Cześć!
W naj­bliż­szy wto­rek, tj. 12 mar­ca, odbę­dzie się spo­tka­nie otwar­te nasze­go Koła. Jeśli nudzi was pro­gram stu­diów i chcie­li­by­ście poznać mate­ma­ty­kę od nie­co innej stro­ny, to spo­tka­nie z nami może być dobrym początkiem.
Bonu­sy dla odważ­nych – dar­mo­we ciastka!

tiff2pdf

Student’s Educational Conference „Mathematical Spring 2019”

Cześć!

Zachę­ca­my do wzię­ci udzia­łu w „Mathe­ma­ti­cal Spring 2019”!

Na począt­ku maja tego roku odbę­dzie się kon­fe­ren­cja zwią­za­na z tema­ty­ką topo­lo­gicz­ną w Rosji w miej­sco­wo­ści Niż­ny Novo­grod na uczel­ni zaprzy­jaź­nio­nej z naszym wydziałem.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zosta­ły poda­ne tutaj.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 22.10.2018 r. odby­ło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych Żmir­łacz. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du Karo­li­na Szo­pa przed­sta­wi­ła spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Koła za poprzed­ni rok. Wymie­ni­ła suk­ce­sy orga­ni­za­cyj­ne, któ­ry­mi nie­wąt­pli­wie były osią­gnię­cia nauko­we grup pra­cu­ją­cych nad pro­ble­ma­mi otwar­ty­mi mate­ma­ty­ki dys­kret­nej, wyjaz­dy na obo­zy nauko­we, przy­go­to­wa­nie III Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD, współ­pra­ca z inny­mi koła­mi nauko­wy­mi pod­czas Sko­ło­wa­ne­go week­en­du czy Festi­wa­lu Nauki. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du wspo­mnia­ła tak­że o uczest­nic­twie w ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cjach nauko­wych, a tak­że zaan­ga­żo­wa­niu Koła w życie Wydzia­łu i Uczelni.

Następ­nie prze­pro­wa­dzo­no gło­so­wa­nie, pod­czas któ­re­go człon­ko­wie Koła wybra­li nowy zarząd. Funk­cję pre­ze­sa obję­ła Mag­da­le­na Szu­ba, wice­pre­ze­sem został Paweł Tokar­ski, nato­miast sekre­ta­rzem zosta­ła Wero­ni­ka Oba­łek.

Spotkanie otwarte

Cześć!

Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, któ­re odbę­dzie się 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 14:45 w sali 406, łącz­nik A3/A4. Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opo­wie­my o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przy­szłość. Dołącz do nas!

Walne zebranie koła

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wal­ne zebra­nie koła, na któ­rym zosta­nie wybra­ny nowy zarząd. Pod­su­mu­je­my tak­że ubie­gły semestr i omó­wi­my pla­ny na roz­po­czy­na­ją­cy się rok aka­de­mic­ki. Spo­tka­nie odbę­dzie się 22.10.2018 r. o 15:00 w sali 406 w łącz­ni­ku A3-A4.

Do zoba­cze­nia!

Kolejna konferencja za nami!

W dniach od 7 do 9 czerw­ca 2018 roku odby­ła się III Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych „Żmir­łacz”. Celem przed­się­wzię­cia było pro­mo­wa­nie róż­nych dzie­dzin mate­ma­ty­ki dys­kret­nej wśród stu­den­tów oraz zachę­ce­nie zarów­no uczest­ni­ków, jak i zapro­szo­nych gości do roz­wa­że­nia nie­roz­wią­za­nych jesz­cze pro­ble­mów. Ponad­to człon­ko­wie koła mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je osią­gnię­cia w bada­nych przez nich zagadnieniach. 

W wyda­rze­niu wzię­ło udział 62 zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków. W cią­gu trzech dni refe­ra­ty wygło­si­ło 5 gości spe­cjal­nych, 4 dok­to­ran­tów i dok­to­rów, a tak­że 5 stu­den­tów. Dodat­ko­wo 7 czerw­ca odby­ły się warsz­ta­ty, któ­re popro­wa­dzi­ła dr hab. Elż­bie­ta Sido­ro­wicz z Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych kon­fe­ren­cja zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w dwóch miej­scach – sali 103 znaj­du­ją­cej się w łącz­ni­ku budyn­ków A3-A4 oraz sali 1.8 znaj­du­ją­cej się w budyn­ku B7. Dla wszyst­kich osób bio­rą­cych udział prze­wi­dzia­no pakie­ty upo­min­ko­we oraz poczę­stu­nek w posta­ci kawy, her­ba­ty, cia­ste­czek oraz sała­tek. Nato­miast orga­ni­za­to­rzy z dumą pre­zen­to­wa­li przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję koszul­ki pro­mu­ją­ce ich koło. 8 czerw­ca urzą­dzo­no uro­czy­sty obiad dla zapro­szo­nych gości oraz pra­cow­ni­ków Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej. Ponad­to zor­ga­ni­zo­wa­no dwa wie­czo­ry inte­gra­cyj­ne (7, 8 czerw­ca), w trak­cie któ­rych uczest­ni­cy mogli odpo­cząć przy róż­no­ra­kich grach plan­szo­wych. Kon­fe­ren­cja zakoń­czy­ła się 9 czerw­ca wraz z refe­ra­tem prze­pro­wa­dzo­nym przez jed­ne­go ze studentów. 

Zapra­sza­my do gale­rii!


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4581157 bytes) in /home/kolagrp/knmd/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996