Krakowska Szkoła Letnia z Matematyki Dyskretnej

Zapra­sza­my wszyst­kich pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów oraz stu­den­tów na Kra­kow­ską Szko­łę Let­nią z Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej w dniach 4–8 lip­ca 2022r. w Kra­ko­wie. Jest to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne z ini­cja­ty­wy Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej AGH.

Pro­gram wyda­rze­nia zawie­ra dwa nastę­pu­ją­ce kur­sy: – Per­ko­la­cje w struk­tu­rach dys­kret­nych (Tobias Mül­ler z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Sztucz­nej Inte­li­gen­cji na Uni­wer­sy­te­cie w Gro­nin­gen w Holan­dii). – Gra­fy gra­nicz­ne (Daniel Kráľ z Uni­wer­sy­te­tu Masa­ry­ka w Brnie w Cze­chach oraz Bar­tło­miej Kie­lak z Zakła­du Ana­li­zy Funk­cjo­nal­nej IMPAN).

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą wyda­rze­nia, gdzie znaj­du­je się rów­nież for­mu­larz reje­stra­cyj­ny. Stu­den­ci są zwol­nie­ni z opłat. http://cssm.agh.edu.pl/

 

Spotkanie otwarte

Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej strony?
Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dyskretnej?
A może poznać nowych ludzi?

Nasze koło jest dla Ciebie!
Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 8 listo­pa­da o godzi­nie 18:00 w sali 103 w budyn­ku A3-A4.

V Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych Żmirłacz

To już V jubi­le­uszo­wa edy­cja jedy­nej w Pol­sce kon­fe­ren­cji dla stu­den­tów poświę­co­nej cał­ko­wi­cie mate­ma­ty­ce dyskretnej!

Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wie­le nie­spo­dzia­nek. Wśród nich może­cie się spo­dzie­wać refe­ra­tów przy­go­to­wa­nych przez gości z austriac­kiej fir­my KNAPP Sys­te­min­te­gra­tion oraz warsz­ta­tów poświę­co­nych grom kombinatorycznym.

Co wię­cej każ­dy z Was będzie mógł wziąć udział w kon­kur­sie refe­ra­tów stu­denc­kich. Na lau­re­atów cze­ka­ją nagrody!

Tego­rocz­na odsło­na wyda­rze­nia odbę­dzie się w cało­ści onli­ne – nie ma już wymó­wek, żeby nie wziąć udziału!

Wszyst­kie aktu­al­no­ści może­cie śle­dzić na bie­żą­co na stro­nie wyda­rze­nia na face­bo­oku.

pla­kat-V-kon­fe­ren­cja

Spotkanie otwarte

Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej strony?
Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dyskretnej?
A może poznać nowych ludzi?

Nasze koło jest dla Ciebie!
Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 16 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:00 w for­mie onli­ne poprzez plat­for­mę Zoom.

Szcze­gó­ły spotkania:
Topic: Spo­tka­nie otwar­te KNMD
Time: Oct 16, 2020 06:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71270654376…
Meeting ID: 712 7065 4376
Pas­sco­de: KNMD

Spotkanie otwarte

Inte­re­su­je cię mate­ma­ty­ka dyskretna?
Masz gło­wę peł­ną mate­ma­tycz­nych pomysłów?
A może szu­kasz inspiracji?
Chcesz zaan­ga­żo­wać się w życie Wydziału?

Daj się poznać! Przyjdź na nasze spo­tka­nie otwar­te. Dowiesz się, czym się zaj­mu­je­my i jak stać się czę­ścią nasze­go koła.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 4 listo­pa­da o godzi­nie 19:00 w sali 303, łącz­nik A3/A4. Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opo­wie­my o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przy­szłość. Zapraszamy!

IV Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

Miło nam poin­for­mo­wać, że IV Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych odbę­dzie się w dniach 30 maja – 1 czerw­ca 2019 roku!

konf_19_004g_cmyk

Wyda­rze­nie prze­zna­czo­ne jest dla wszyst­kich rocz­ni­ków stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów. Pod­czas kon­fe­ren­cji zapro­sze­ni przez nas goście omó­wią zarów­no teo­re­tycz­ne, jak i prak­tycz­ne aspek­ty mate­ma­ty­ki dys­kret­nej. Ponad­to każ­dy z uczest­ni­ków, po uprzed­nim zgło­sze­niu, będzie miał moż­li­wość przed­sta­wie­nia refe­ra­tu na wybra­ny przez sie­bie temat.

Spo­ty­ka­my się już w naj­bliż­szy czwar­tek w sali 103, któ­ra znaj­du­je się w łącz­ni­ku A3-A4.

Koło Naukowe ABB

Czy sły­sze­li­ście o pro­gra­mie wspie­ra­ją­cym uczniów i stu­den­tów chcą­cych pogłę­bić swo­je zain­te­re­so­wa­nia bądź wcie­lić ich prak­tycz­ną reali­za­cję w życie? Z taką ini­cja­ty­wą wyszła fir­ma ABB two­rząc w 2012 roku Koło Nauko­we ABB skie­ro­wa­ne m.in. do człon­ków kół stu­denc­kich. Obec­na edy­cja jest wyjąt­ko­wa, ponie­waż pierw­szy raz bie­rze w niej udział zespół zło­żo­ny z mate­ma­ty­ków, w któ­re­go sze­re­gi wcho­dzą człon­ko­wie nasze­go Koła. 

Czwór­ka śmiał­ków, tj. Patry­cja Gorze­lań­czyk, Wero­ni­ka Oba­łek, Maciej Dobrzań­ski i Paweł Dyra­ga, pod­ję­ła się zre­ali­zo­wa­nia pro­jek­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go Seg­men­ta­cja obra­zu przy uży­ciu teo­rii gra­fów. Ich głów­nym celem jest zapo­zna­nie się z ist­nie­ją­cy­mi algo­ryt­ma­mi gra­fo­wy­mi sto­so­wa­ny­mi w seg­men­ta­cji obra­zów, a tak­że pró­ba ich roz­sze­rze­nia oraz wyko­rzy­sta­nia w zagad­nie­niu zli­cza­nia obiek­tów sta­tycz­nych bądź rucho­mych. Ponad­to, zespół pla­nu­je zaim­ple­men­to­wać swo­je roz­wią­za­nia w języ­ku Python oraz – w mia­rę moż­li­wo­ści – przy­go­to­wać apli­ka­cję, któ­ra będzie opar­ta na uzy­ska­nych rezultatach.

War­to wspo­mnieć o pierw­szych suk­ce­sach pro­jek­tu. Otóż Maciek i Paweł wygło­si­li refe­rat o gra­fo­wych meto­dach seg­men­ta­cji obra­zu pod­czas Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Zasto­so­wań Mate­ma­ty­ki Dwu­MIan orga­ni­zo­wa­nej przez Wydział MIM Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Wydział MiNI Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i zaję­li dru­gie miej­sce w kon­kur­sie refe­ra­tów stu­denc­kich w ścież­ce zasto­so­wań matematyki.

Pozo­sta­li człon­ko­wie KNMD kibi­cu­ją pro­jek­to­wi i życzą suk­ce­su swo­im kole­żan­kom i kolegom! 🙂

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się tutaj.

Spotkanie otwarte

Cześć!
W naj­bliż­szy wto­rek, tj. 12 mar­ca, odbę­dzie się spo­tka­nie otwar­te nasze­go Koła. Jeśli nudzi was pro­gram stu­diów i chcie­li­by­ście poznać mate­ma­ty­kę od nie­co innej stro­ny, to spo­tka­nie z nami może być dobrym początkiem.
Bonu­sy dla odważ­nych – dar­mo­we ciastka!

tiff2pdf

Student’s Educational Conference „Mathematical Spring 2019”

Cześć!

Zachę­ca­my do wzię­ci udzia­łu w „Mathe­ma­ti­cal Spring 2019”!

Na począt­ku maja tego roku odbę­dzie się kon­fe­ren­cja zwią­za­na z tema­ty­ką topo­lo­gicz­ną w Rosji w miej­sco­wo­ści Niż­ny Novo­grod na uczel­ni zaprzy­jaź­nio­nej z naszym wydziałem.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zosta­ły poda­ne tutaj.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 22.10.2018 r. odby­ło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych Żmir­łacz. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du Karo­li­na Szo­pa przed­sta­wi­ła spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Koła za poprzed­ni rok. Wymie­ni­ła suk­ce­sy orga­ni­za­cyj­ne, któ­ry­mi nie­wąt­pli­wie były osią­gnię­cia nauko­we grup pra­cu­ją­cych nad pro­ble­ma­mi otwar­ty­mi mate­ma­ty­ki dys­kret­nej, wyjaz­dy na obo­zy nauko­we, przy­go­to­wa­nie III Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD, współ­pra­ca z inny­mi koła­mi nauko­wy­mi pod­czas Sko­ło­wa­ne­go week­en­du czy Festi­wa­lu Nauki. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du wspo­mnia­ła tak­że o uczest­nic­twie w ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cjach nauko­wych, a tak­że zaan­ga­żo­wa­niu Koła w życie Wydzia­łu i Uczelni.

Następ­nie prze­pro­wa­dzo­no gło­so­wa­nie, pod­czas któ­re­go człon­ko­wie Koła wybra­li nowy zarząd. Funk­cję pre­ze­sa obję­ła Mag­da­le­na Szu­ba, wice­pre­ze­sem został Paweł Tokar­ski, nato­miast sekre­ta­rzem zosta­ła Wero­ni­ka Oba­łek.