Zapra­sza­my wszyst­kich pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów oraz stu­den­tów na Kra­kow­ską Szko­łę Let­nią z Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej w dniach 4–8 lip­ca 2022r. w Kra­ko­wie. Jest to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne z ini­cja­ty­wy Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej AGH.

Pro­gram wyda­rze­nia zawie­ra dwa nastę­pu­ją­ce kur­sy: – Per­ko­la­cje w struk­tu­rach dys­kret­nych (Tobias Mül­ler z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Sztucz­nej Inte­li­gen­cji na Uni­wer­sy­te­cie w Gro­nin­gen w Holan­dii). – Gra­fy gra­nicz­ne (Daniel Kráľ z Uni­wer­sy­te­tu Masa­ry­ka w Brnie w Cze­chach oraz Bar­tło­miej Kie­lak z Zakła­du Ana­li­zy Funk­cjo­nal­nej IMPAN).

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą wyda­rze­nia, gdzie znaj­du­je się rów­nież for­mu­larz reje­stra­cyj­ny. Stu­den­ci są zwol­nie­ni z opłat. http://cssm.agh.edu.pl/

 

Kra­kow­ska Szko­ła Let­nia z Mate­ma­ty­ki Dyskretnej