Krakowska Szkoła Letnia z Matematyki Dyskretnej

Zapra­sza­my wszyst­kich pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów oraz stu­den­tów na Kra­kow­ską Szko­łę Let­nią z Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej w dniach 4–8 lip­ca 2022r. w Kra­ko­wie. Jest to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne z ini­cja­ty­wy Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej AGH. Pro­gram wyda­rze­nia zawie­ra dwa nastę­pu­ją­ce kur­sy: – Per­ko­la­cje w struk­tu­rach dys­kret­nych (Tobias…

Spotkanie otwarte

Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej stro­ny? Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dys­kret­nej? A może poznać nowych ludzi? Nasze koło jest dla Cie­bie! Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok. Spo­tka­nie odbę­dzie się 8 listo­pa­da o godzi­nie 18:00 w sali 103… 

V Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych Żmirłacz

To już V jubi­le­uszo­wa edy­cja jedy­nej w Pol­sce kon­fe­ren­cji dla stu­den­tów poświę­co­nej cał­ko­wi­cie mate­ma­ty­ce dys­kret­nej! Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wie­le nie­spo­dzia­nek. Wśród nich może­cie się spo­dzie­wać refe­ra­tów przy­go­to­wa­nych przez gości z austriac­kiej fir­my KNAPP Sys­te­min­te­gra­tion oraz warsz­ta­tów poświę­co­nych grom kom­bi­na­to­rycz­nym. Co… 

Spotkanie otwarte

Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej stro­ny? Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dys­kret­nej? A może poznać nowych ludzi? Nasze koło jest dla Cie­bie! Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok. Spo­tka­nie odbę­dzie się 16 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:00 w formie… 

Spotkanie otwarte

Inte­re­su­je cię mate­ma­ty­ka dys­kret­na? Masz gło­wę peł­ną mate­ma­tycz­nych pomy­słów? A może szu­kasz inspi­ra­cji? Chcesz zaan­ga­żo­wać się w życie Wydzia­łu? Daj się poznać! Przyjdź na nasze spo­tka­nie otwar­te. Dowiesz się, czym się zaj­mu­je­my i jak stać się czę­ścią nasze­go koła. Spo­tka­nie odbę­dzie się 4 listo­pa­da o godzinie… 

IV Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

Miło nam poin­for­mo­wać, że IV Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych odbę­dzie się w dniach 30 maja – 1 czerw­ca 2019 roku! Wyda­rze­nie prze­zna­czo­ne jest dla wszyst­kich rocz­ni­ków stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów. Pod­czas kon­fe­ren­cji zapro­sze­ni przez nas goście omó­wią zarów­no teo­re­tycz­ne, jak i prak­tycz­ne aspek­ty matematyki… 

Koło Naukowe ABB

Czy sły­sze­li­ście o pro­gra­mie wspie­ra­ją­cym uczniów i stu­den­tów chcą­cych pogłę­bić swo­je zain­te­re­so­wa­nia bądź wcie­lić ich prak­tycz­ną reali­za­cję w życie? Z taką ini­cja­ty­wą wyszła fir­ma ABB two­rząc w 2012 roku Koło Nauko­we ABB skie­ro­wa­ne m.in. do człon­ków kół stu­denc­kich. Obec­na edy­cja jest wyjąt­ko­wa, ponie­waż pierw­szy raz… 

Spotkanie otwarte

Cześć! W naj­bliż­szy wto­rek, tj. 12 mar­ca, odbę­dzie się spo­tka­nie otwar­te nasze­go Koła. Jeśli nudzi was pro­gram stu­diów i chcie­li­by­ście poznać mate­ma­ty­kę od nie­co innej stro­ny, to spo­tka­nie z nami może być dobrym począt­kiem. Bonu­sy dla odważ­nych – dar­mo­we ciastka!

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 22.10.2018 r. odby­ło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych Żmir­łacz. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du Karo­li­na Szo­pa przed­sta­wi­ła spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Koła za poprzed­ni rok. Wymie­ni­ła suk­ce­sy orga­ni­za­cyj­ne, któ­ry­mi nie­wąt­pli­wie były osią­gnię­cia nauko­we grup pra­cu­ją­cych nad pro­ble­ma­mi otwar­ty­mi mate­ma­ty­ki dyskretnej,…