To już V jubi­le­uszo­wa edy­cja jedy­nej w Pol­sce kon­fe­ren­cji dla stu­den­tów poświę­co­nej cał­ko­wi­cie mate­ma­ty­ce dyskretnej!

Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wie­le nie­spo­dzia­nek. Wśród nich może­cie się spo­dzie­wać refe­ra­tów przy­go­to­wa­nych przez gości z austriac­kiej fir­my KNAPP Sys­te­min­te­gra­tion oraz warsz­ta­tów poświę­co­nych grom kombinatorycznym.

Co wię­cej każ­dy z Was będzie mógł wziąć udział w kon­kur­sie refe­ra­tów stu­denc­kich. Na lau­re­atów cze­ka­ją nagrody!

Tego­rocz­na odsło­na wyda­rze­nia odbę­dzie się w cało­ści onli­ne – nie ma już wymó­wek, żeby nie wziąć udziału!

Wszyst­kie aktu­al­no­ści może­cie śle­dzić na bie­żą­co na stro­nie wyda­rze­nia na face­bo­oku.

pla­kat-V-kon­fe­ren­cja
V Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych Żmirłacz