Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej strony?
Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dyskretnej?
A może poznać nowych ludzi?

Nasze koło jest dla Ciebie!
Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 16 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:00 w for­mie onli­ne poprzez plat­for­mę Zoom.

Szcze­gó­ły spotkania:
Topic: Spo­tka­nie otwar­te KNMD
Time: Oct 16, 2020 06:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71270654376…
Meeting ID: 712 7065 4376
Pas­sco­de: KNMD

Spo­tka­nie otwarte