Miło nam poin­for­mo­wać, że IV Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych odbę­dzie się w dniach 30 maja – 1 czerw­ca 2019 roku!

konf_19_004g_cmyk

 

Wyda­rze­nie prze­zna­czo­ne jest dla wszyst­kich rocz­ni­ków stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów. Pod­czas kon­fe­ren­cji zapro­sze­ni przez nas goście omó­wią zarów­no teo­re­tycz­ne, jak i prak­tycz­ne aspek­ty mate­ma­ty­ki dys­kret­nej. Ponad­to każ­dy z uczest­ni­ków, po uprzed­nim zgło­sze­niu, będzie miał moż­li­wość przed­sta­wie­nia refe­ra­tu na wybra­ny przez sie­bie temat.

Spo­ty­ka­my się już w naj­bliż­szy czwar­tek w sali 103, któ­ra znaj­du­je się w łącz­ni­ku A3-A4.