Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wą wer­sją har­mo­no­gra­mu V Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD!

Har­mo­no­gram

V Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD

27.05.2021 Czwar­tek

10:00 – 10:10 Otwar­cie – Pro­dzie­kan Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej ds. stu­denc­kich dr Jolan­ta Golenia
10:10 – 11:10 Flo­rian Leh­ner – „Cops, rob­bers, donuts, and teleportation”
11:10 – 11:30 Prze­rwa kawowa
11:30 – 12:30 Fran­ti­sek Kar­dos – „Entro­py com­pres­sion – a tutorial”
12:30 – 13:30

 

 Prze­rwa obiadowa

 

13:30 – 14:00 Eryk Tade­usz Lip­ka – „Auto­ma­tycz­ność cią­gu ostat­nich nie­ze­ro­wych cyfr n! w sys­te­mie pozy­cyj­nym o zada­nej podstawie”
14:00 – 14:30 Jakub Per­lak – „Ukła­dan­ki okiem matematyka”
14:30 – 14:45 Prze­rwa kawowa
14:45 – 15:15 Mariusz Niwiń­ski – „Teo­ria kate­go­rii w pro­gra­mo­wa­niu funkcyjnym”
15:15 – 15:45 Maciej Dęb­niak – „Pro­jek­to­wa­nie oraz pro­ce­sy two­rze­nia war­stwy logicz­nej apli­ka­cji webowych”

 

28.05.2021 Pią­tek

10:00 – 10:30 Mari­nus Bouw­man – „Intro­du­cing KNAPP and the use of applied mathe­ma­tics in ware­ho­use optimization”Automatisierung für Produktion, Distribution und Point-of-Sale I KNAPP
10:30 – 11:00 Iza­be­la Palo­nek –  „Pal­let Loading Problem”
11:00 – 11:30 Wero­ni­ka Oba­łek –  „A Branch and Cut algo­ri­thm for the Pal­let Loading Problem.”
11:30 – 14:00

 

 Prze­rwa obiadowa

 

14:00 – 15:00 Jaro­sław Gryt­czuk – „Riche­lieu i tajem­ni­ca słów kartezjańskich”
15:00 – 15:15 Prze­rwa kawowa
15:15 – 15:45 Kata­rzy­na FurmańskaHitachi completes acquisition of ABB's Power Grids Business. Hitachi ABB Power Grids Ltd begins operation - BatteryIndustry.tech
15:45 – 16:15 Prze­rwa kawowa
16:15 – 17:15 Elż­bie­ta Sido­ro­wicz – „Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie grafów”