Z wiel­kim entu­zja­zmem ogła­sza­my, że w dniach 7–9 czerw­ca 2018 roku na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej odbę­dzie się III Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych!

W cią­gu trzech aktyw­nych nauko­wo dni będzie­my mie­li oka­zję posłu­chać refe­ra­tów przy­go­to­wa­nych przez mate­ma­ty­ków z róż­nych stron świa­ta. Wśród zapro­szo­nych gości zna­leź­li się:
Dali­bor Fro­nček, Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta Duluth, USA,
Flo­rian Leh­ner, Uni­ver­si­ty of War­wick, Wiel­ka Brytania,
Piotr Micek, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Polska,
Elż­bie­ta Sido­ro­wicz, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski, Polska.

Pod­czas tej edy­cji wyda­rze­nia uczest­ni­cy będą mogli wziąć udział w warsz­ta­tach pt.: Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie gra­fów przy­go­to­wa­nych przez dr hab. Elż­bie­tę Sido­ro­wicz. Zapra­sza­my do zapi­sów i uprze­dza­my, że licz­ba miejsc jest ograniczona!

Celem wyda­rze­nia jest inte­gra­cja osób zain­te­re­so­wa­nych mate­ma­ty­ką dys­kret­ną. W ramach kon­fe­ren­cji wygła­sza­ne będą refe­ra­ty przy­go­to­wa­ne zarów­no przez stu­den­tów, jak i oso­by zawo­do­wo upra­wia­ją­ce mate­ma­ty­kę. Czę­ścią kon­fe­ren­cji będzie tak­że wie­czór gier planszowych.

For­mu­larz zgłoszeniowy

Zapi­sy na warsztaty

Har­mo­no­gram

Udział w kon­fe­ren­cji nie jest obję­ty żad­ną opłatą!