konferencja5

grant

Logo_ludzie_SKN

 

 

Zare­je­struj się już teraz!
Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 26 maja br.

Kil­ka dodat­ko­wych informacji:

  • udział w kon­fe­ren­cji jest bezpłatny
  • chęć wygło­sze­nia wła­sne­go refe­ra­tu moż­na zgło­sić pod­czas rejestracji
  • nie zosta­ną pomi­nię­te zasto­so­wa­nia w infor­ma­ty­ce i naukach pokrewnych
  • w czwart­ko­wy wie­czór odbę­dzie się spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne, na któ­rym będzie moż­na pody­sku­to­wać z inny­mi uczest­ni­ka­mi oraz zagrać w gry planszowe
  • szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram dostęp­ny tutaj
  • pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny z Gran­tu Rektorskiego
  • Komi­tet organizacyjny:
   Ange­li­ka Dudzik, angelika2804@gmail.com
   Jakub Kwa­śny, jakubussimus@gmail.com