Czwar­tek
s. 103, A3-A4

Pią­tek
s. 103, A3-A4

Sobo­ta
s. 103, A3-A4

10:00

Licz­by Turana”
Andrzej Grze­sik
Uni­wer­sy­tet Jagielloński

Alge­bra muzyki”
Jakub Kwaśny

Aka­de­mia Górniczo-Hutnicza

O trans­mi­syj­nej
licz­bie chromatycznej”
Jacek Bur­ko­wicz
Aka­de­mia Górniczo-Hutnicza

Prze­rwa kawowa

11:00

Prze­rwa kawowa

Mak­sy­mal­ne krawędziowe
kolo­ro­wa­nia grafów”
Seba­stian Babiński
Uni­wer­sy­tet Jagielloński

Zamia­na ciał, która
ma jed­ną wadę”
Paweł Dybow­ski
Aka­de­mia Górniczo-Hutnicza

Bez­piecz­ne dominowanie
w grafach”
Adrian Michal­ski
Poli­tech­ni­ka Rzeszowska

12:00

Teo­ria grafów
w kon­tek­ście geometrii
alge­bra­icz­nej i analizy
niestandardowej”
Mariusz Swor­nóg
Uni­wer­sy­tet Pedagogiczny
w Krakowie

Unij­ne kolo­ro­wa­nie mapy” 
Jaro­sław Grytczuk
Poli­tech­ni­ka Warszawska

Prze­rwa kawowa
13:00

Otwar­cie

Sła­be licz­by kolorujące
i ich zastosowania”
Jacek Kurek
Uni­wer­sy­tet Jagielloński

Ver­tex colo­uring of graphs 
and its computional 
com­ple­xi­ty”
Maria Mace­ko­va
Uni­wer­sy­te­t P.J. Šafári­ka w Koszycach

 Roz­strzy­gnię­cie konkursu
na naj­lep­szy referat
oraz zakoń­cze­nie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

Prze­rwa kawowa

Stra­żak sam na grafie”
Prze­my­sław Gordinowicz
Poli­tech­ni­ka Łódzka

15:00

Będzie eks­tre­mal­nie”
Andrzej Ruciń­ski
Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mickiewicza
w Poznaniu

Prze­rwa kawowa

Ścia­no­we niepowtarzające
ety­kie­to­wa­nia krawędziowe
z list w gra­fach płaskich”
Jakub Boga­czyk
Aka­de­mia Górniczo-Hutnicza

Prze­rwa kawowa

16:00

Seg­men­ta­cja obrazu
przy uży­ciu teo­rii grafów”
Maciej Dobrzań­ski,
Wero­ni­ka Obałek
Aka­de­mia Górniczo-Hutnicza

O indu­ko­wal­no­ści cykli”
Bar­tło­miej Kielak
Uni­wer­sy­tet Jagielloński

17:00
18:00

Wie­czór integracyjny
AFK (Toruń­ska 5)

Wie­czór integracyjny
AFK (Toruń­ska 5)