Czwartek
s. 103, A3-A4

Piątek
s. 103, A3-A4

Sobota
s. 103, A3-A4

10:00

„Liczby Turana”
Andrzej Grzesik
Uniwersytet Jagielloński

„Algebra muzyki”
Jakub Kwaśny

Akademia Górniczo-Hutnicza

O trans­mi­syj­nej
licz­bie chromatycznej”
Jacek Bur­ko­wicz
Akademia Górniczo-Hutnicza

Przerwa kawowa

11:00

Przerwa kawowa

Mak­sy­mal­ne krawędziowe
kolo­ro­wa­nia grafów”
Seba­stian Babiński
Uniwersytet Jagielloński

Zamia­na ciał, która
ma jed­ną wadę”
Paweł Dybow­ski
Akademia Górniczo-Hutnicza

Bez­piecz­ne dominowanie
w grafach”
Adrian Michal­ski
Politechnika Rzeszowska

12:00

Teo­ria grafów
w kon­tek­ście geometrii
alge­bra­icz­nej i analizy
niestandardowej”
Mariusz Swor­nóg
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie

„Unijne kolorowanie mapy”
Jarosław Grytczuk
Politechnika Warszawska

Przerwa kawowa
13:00

Otwarcie

Sła­be licz­by kolorujące
i ich zastosowania”
Jacek Kurek
Uniwersytet Jagielloński

„Vertex colouring of graphs
and its computional
complexity”
Maria Macekova
Uni­wer­sy­te­t P.J. Šafári­ka w Koszy­cach

 Roz­strzy­gnię­cie konkursu
na naj­lep­szy referat
oraz zakoń­cze­nie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

Przerwa kawowa

„Strażak sam na grafie”
Przemysław Gordinowicz
Politechnika Łódzka

15:00

„Będzie ekstremalnie”
Andrzej Ruciński
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Przerwa kawowa

Ścia­no­we niepowtarzające
ety­kie­to­wa­nia krawędziowe
z list w gra­fach płaskich”
Jakub Bogaczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza

Przerwa kawowa

16:00

Seg­men­ta­cja obrazu
przy uży­ciu teo­rii grafów”
Maciej Dobrzań­ski,
Wero­ni­ka Obałek
Akademia Górniczo-Hutnicza

O indu­ko­wal­no­ści cykli”
Bar­tło­miej Kielak
Uniwersytet Jagielloński

17:00
18:00

Wieczór integracyjny
AFK (Toruńska 5)

Wieczór integracyjny
AFK (Toruńska 5)