Inte­re­su­je cię mate­ma­ty­ka dyskretna?
Masz gło­wę peł­ną mate­ma­tycz­nych pomysłów?
A może szu­kasz inspiracji?
Chcesz zaan­ga­żo­wać się w życie Wydziału?

Daj się poznać! Przyjdź na nasze spo­tka­nie otwar­te. Dowiesz się, czym się zaj­mu­je­my i jak stać się czę­ścią nasze­go koła.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 4 listo­pa­da o godzi­nie 19:00 w sali 303, łącz­nik A3/A4. Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opo­wie­my o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przy­szłość. Zapraszamy!

Spo­tka­nie otwarte