W dniach 6–7 mar­ca br. w Zawoi odbył się I Obóz Nauko­wy KNMD. Pod­czas tych dwóch dni człon­ko­wie koła mie­li oka­zję dowie­dzieć się kil­ku cie­ka­wych rze­czy z dzie­dzi­ny teo­rii grafów.

W nie­dzie­lę odby­ła się sesja refe­ra­to­wa. Na począt­ku opie­kun nauko­wy koła, dr Moni­ka Pil­śniak opo­wie­dzia­ła na temat pro­ble­mu łama­nia auto­mor­fi­zmów w gra­fach pro­duk­to­wych. Następ­nie wystą­pił Jakub Kwa­śny, któ­ry zapre­zen­to­wał wyko­rzy­sta­nie metod pro­ba­bi­li­stycz­nych w pro­ble­mie kolo­ro­wa­nia acy­klicz­ne­go. Część tę zakoń­czy­ła pre­zen­ta­cja Agniesz­ki Bur­kot, przed­sta­wia­ją­ca twier­dze­nia doty­czą­ce gra­fów dowol­nie podziel­nych oraz dotych­cza­so­we wyni­ki badań sek­cji STG w tej dziedzinie.

Po tej czę­ści obo­zu prze­dys­ku­to­wa­no kil­ka spraw doty­czą­cych Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej, bar­dzo waż­nych dla stu­den­tów nasze­go wydzia­łu. Wyni­kiem były pomy­sły, któ­rych reali­za­cję roz­po­czę­to jesz­cze tego same­go dnia. Wart pod­kre­śle­nia jest tak­że fakt, że dys­ku­sje pro­wa­dzo­ne przez gru­pę zaj­mu­ją­cą się pro­jek­tem bada­nia gra­fów dowol­nie podziel­nych dopro­wa­dzi­ły do istot­ne­go popra­wie­nia wyni­ków nauko­wych z tym związanych.

Oczy­wi­ście nie mogło zabrak­nąć rów­nież czę­ści inte­gra­cyj­nej. Była to oka­zja by wspól­nie zagrać w gry plan­szo­we i dodat­ko­wo lepiej się poznać. Nie­zwy­kle cen­ne oka­za­ły się tak­że dys­ku­sje prze­pro­wa­dzo­ne w prze­rwach mię­dzy kolej­ny­mi punk­ta­mi pro­gra­mu obozu.

I Obóz Nauko­wy KNMD oka­zał się zatem suk­ce­sem, każ­dy obec­ny na nim czło­nek koła wzbo­ga­cił swo­ją wie­dzę doty­czą­cą mate­ma­ty­ki dys­kret­nej oraz zin­te­gro­wał się z resz­tą uczest­ni­ków. Dowo­dem na to może być fakt, że każ­dy wra­cał do Kra­ko­wa z uśmie­chem na twarzy.

I Obóz Nauko­wy KNMD