W związ­ku z otrzy­ma­niem przez nasze koło gran­tu Rek­to­ra, z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w dniach 6–7 mar­ca br. w Zawoi odbę­dzie się I Obóz Nauko­wy KNMD.
Będzie się on skła­dał z czę­ści refe­ra­to­wej i rekre­acyj­nej. Pierw­sze­go dnia zapla­no­wa­li­śmy krót­ką sesję, na któ­rej przed­sta­wi­cie­le poszcze­gól­nych sek­cji koła przed­sta­wią pro­ble­my, nad któ­ry­mi pra­cu­je­my, a tak­że dotych­cza­so­we rezul­ta­ty. W szcze­gól­no­ści jed­nak zale­ży nam na inte­gra­cji, a ponie­waż będzie to pierw­szy taki wyjazd, jest to ide­al­na oka­zja by lepiej się poznać 🙂

Pla­nu­je­my tak­że zor­ga­ni­zo­wać krót­ką wyciecz­kę po oko­li­cy, może nawet wspól­ny wypad na nar­ty dla chęt­nych (jeśli warun­ki pogo­do­we będą sprzy­ja­ją­ce). Pozo­sta­li w tym cza­sie rów­nież nie będą się nudzić, bo będą mogli na przy­kład zagrać w gry planszowe.

Ser­decz­nie zapraszamy!
Na pew­no nikt nie będzie się z nami nudził 😉

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, znaj­du­ją­ce­go się poniżej.
Oczy­wi­ście pierw­szeń­stwo mają człon­ko­wie koła. W sytu­acji gdy będzie wię­cej chęt­nych na jed­no miej­sce, Zarząd zastrze­ga sobie pra­wo do decyzji.

Ter­min zapi­sów minął 28 lute­go o godzi­nie 23:59.

Zgło­sze­nia na obóz naukowy