grantDecy­zją komi­sji kon­kur­so­wej „Grant Rek­tor­ski” 2016, otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie do dwóch pro­jek­tów, któ­re pla­nu­je­my zre­ali­zo­wać w przy­szłym semestrze.

Pierw­szym z nich jest obóz nauko­wy, na któ­rym człon­ko­wie koła będą mie­li oka­zję pody­sku­to­wać na temat osią­gnię­tych wyni­ków nauko­wych oraz zin­te­gro­wać się, co poskut­ku­je lep­szą współ­pra­cą w przy­szło­ści. Będzie to pierw­szy tego typu wyjazd, a jako że dzia­ła­my od nie­daw­na, to chce­my się lepiej poznać. Zale­ży nam też na poka­za­niu młod­szym człon­kom koła, jak dyna­micz­nie roz­wi­ja się mate­ma­ty­ka dys­kret­na i jak wie­le jest jesz­cze do odkry­cia w tej dziedzinie.

Dru­gi pro­jekt to kon­fe­ren­cja nauko­wa, dzię­ki któ­rej człon­ko­wie koła będą mie­li oka­zję zapo­znać się z naj­now­szy­mi wyni­ka­mi badań nauko­wych w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki dys­kret­nej ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem teo­rii gra­fów, a tak­że przed­sta­wić wła­sne wyni­ki badań szer­szej publicz­no­ści. Kon­fe­ren­cja taka była­by uni­kal­na na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej, ponie­waż żad­na z kon­fe­ren­cji stu­denc­kich odby­wa­ją­cych się do tej pory nie sta­wia­ła sobie jako głów­ne­go celu wymia­ny wyni­ków nauko­wych, lecz raczej popu­la­ry­za­cję mate­ma­ty­ki i przed­sta­wia­nie roz­wią­zań zna­nych już dawno.

Mamy nadzie­ję, że dzię­ki tego typu wymia­nie doświad­czeń powsta­ną nowe pomy­sły, a te dwa wyda­rze­nia sta­ną się począt­kiem nowej, pięk­nej tra­dy­cji w naszym kole. Dys­kret­nie liczy­my też na współ­pra­cę człon­ków koła w ramach obu projektów.

 

 

Gran­ty Rektora