Granty Rektora

Decy­zją komi­sji kon­kur­so­wej „Grant Rek­tor­ski” 2016, otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie do dwóch pro­jek­tów, któ­re pla­nu­je­my zre­ali­zo­wać w przy­szłym seme­strze. Pierw­szym z nich jest obóz nauko­wy, na któ­rym człon­ko­wie koła będą mie­li oka­zję pody­sku­to­wać na temat osią­gnię­tych wyni­ków nauko­wych oraz zin­te­gro­wać się, co poskut­ku­je lepszą…