I Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na I Stu­denc­ką Kon­fe­ren­cję Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2–4 czerw­ca 2016 r. na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Aka­de­mii Gór­ni­­czo-Hut­ni­­czej w Kra­ko­wie w sali 103 budyn­ku A3-A4. Kon­fe­ren­cja jest skie­ro­wa­na do stu­den­tów chcą­cych posze­rzyć swo­ją wie­dzę w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki dys­kret­nej. Jej… 

I Obóz Naukowy KNMD

W dniach 6–7 mar­ca br. w Zawoi odbył się I Obóz Nauko­wy KNMD. Pod­czas tych dwóch dni człon­ko­wie koła mie­li oka­zję dowie­dzieć się kil­ku cie­ka­wych rze­czy z dzie­dzi­ny teo­rii gra­fów. W nie­dzie­lę odby­ła się sesja refe­ra­to­wa. Na począt­ku opie­kun nauko­wy koła, dr Monika… 

Granty Rektora

Decy­zją komi­sji kon­kur­so­wej „Grant Rek­tor­ski” 2016, otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie do dwóch pro­jek­tów, któ­re pla­nu­je­my zre­ali­zo­wać w przy­szłym seme­strze. Pierw­szym z nich jest obóz nauko­wy, na któ­rym człon­ko­wie koła będą mie­li oka­zję pody­sku­to­wać na temat osią­gnię­tych wyni­ków nauko­wych oraz zin­te­gro­wać się, co poskut­ku­je lepszą… 

Workshop ‘3in1’

Pod koniec ubie­głe­go tygo­dnia czte­rech człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych wzię­ło udział w kon­fe­ren­cji The 24th Work­shop ‘3in1’, orga­ni­zo­wa­nej przez Kate­drę Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej WMS. Kon­fe­ren­cja odby­ła się w Kry­ni­cy Zdro­ju i trwa­ła od od czwart­ku 26 listo­pa­da do sobo­ty 28 listopada.