Ser­decz­nie zapra­sza­my na I Stu­denc­ką Kon­fe­ren­cję Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2–4 czerw­ca 2016 r. na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie w sali 103 budyn­ku A3-A4.

Kon­fe­ren­cja jest skie­ro­wa­na do stu­den­tów chcą­cych posze­rzyć swo­ją wie­dzę w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki dys­kret­nej. Jej celem jest nie tyl­ko wymia­na wyni­ków nauko­wych, ale tak­że podzie­le­nie się entu­zja­zmem w kwe­stii badań nauko­wych z uczest­ni­ka­mi oraz nawią­za­nie zna­jo­mo­ści z czo­ło­wy­mi naukow­ca­mi z innych ośrod­ków badaw­czych. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie zasto­so­wań w infor­ma­ty­ce i naukach pokrewnych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zapro­sze­ni goście wygło­szą cie­ka­we refe­ra­ty, odbę­dą się tak­że warsz­ta­ty doty­czą­ce gier na gra­fach. Oprócz gości i człon­ków koła, refe­ra­ty będą mie­li moż­li­wość wygło­sić rów­nież uczest­ni­cy, któ­rzy zgło­szą taką chęć pod­czas reje­stra­cji. Dodat­ko­wo w czwart­ko­wy wie­czór odbę­dzie się spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne, na któ­rym będzie moż­na pody­sku­to­wać z inny­mi uczest­ni­ka­mi oraz zagrać w gry planszowe.
Dokład­ny harmonogram:
http://knmd.agh.edu.pl/index.php/i‑konferencja-naukowa-knmd/harmonogram/
Wie­rzy­my, że każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny, jed­nak­że wyma­ga­na jest wcze­śniej­sza reje­stra­cja. Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 26 maja br.
For­mu­larz zgłoszeniowy:
http://knmd.agh.edu.pl/index.php/i‑konferencja-naukowa-knmd/formularz-zgloszeniowy/

Dys­kret­nie liczy­my na nowe pomy­sły, powsta­łe w ramach wymia­ny doświad­czeń, a tak­że nawią­za­nie współ­pra­cy koła z oso­ba­mi, któ­re osią­gnę­ły lub pra­gną osią­gnąć wła­sne wyniki.

Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny z Gran­tu Rektorskiego.
Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji jest Koło Nauko­we Mate­ma­ty­ków Dyskretnych.
Komi­tet organizacyjny:
Ange­li­ka Dudzik, angelika2804@gmail.com
Jakub Kwa­śny, jakubussimus@gmail.com

I Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych