W dniach 13–15 maja br. trzy przed­sta­wi­ciel­ki Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych wzię­ły udział w kon­fe­ren­cji stu­denc­kiej „Obli­cze” 2016 orga­ni­zo­wa­nej po raz trze­ci na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Koło repre­zen­to­wa­ły stu­dent­ki czwar­te­go roku: Anna Pączek, Beata Palo­nek i Agniesz­ka Bur­kot. Poni­żej zamiesz­cza­my rela­cję z wyjazdu.

Pod­czas kon­fe­ren­cji uczest­ni­cy mie­li oka­zję wysłu­chać dwóch wykła­dów inau­gu­ra­cyj­nych wygło­szo­nych przez pra­cow­ni­ków UAMu oraz licz­nych refe­ra­tów stu­denc­kich z naj­róż­niej­szych dzie­dzin mate­ma­ty­ki. Nas oczy­wi­ście inte­re­so­wa­ły naj­bar­dziej te o tema­ty­ce dys­kret­nej 🙂 W pią­tek wie­czo­rem mia­ły­śmy przy­jem­ność wziąć udział w wie­czo­rze gier plan­szo­wych i zin­te­gro­wać się z pozo­sta­ły­mi uczestnikami.

W sobo­tę rano Agniesz­ka Bur­kot wygło­si­ła refe­rat na temat gra­fów dowol­nie podziel­nych na żywo, w któ­rym przed­sta­wi­ła obszar zain­te­re­so­wań sek­cji Struk­tu­ral­nej Teo­rii Gra­fów w ostat­nich mie­sią­cach oraz rezul­ta­ty, któ­re ta sek­cja osią­gnę­ła. Pre­zen­ta­cja wzbu­dzi­ła duże zain­te­re­so­wa­nie, a stu­den­ci byli pod wra­że­niem, że „Żmir­łacz” ma już swo­je wła­sne wyni­ki naukowe 🙂

Udział w kon­fe­ren­cji był świet­ną oka­zją do zdo­by­cia doświad­cze­nia w orga­ni­zo­wa­niu takich przed­się­wzięć, do nawią­za­nia zna­jo­mo­ści, posze­rze­nia naszej wie­dzy mate­ma­tycz­nej, ale przede wszyst­kim do uświa­do­mie­nia kole­gów i kole­ża­nek (a nawet pra­cow­ni­ków nauko­wych UAMu!) o ist­nie­niu „Żmir­ła­cza” – jedy­ne­go koła nauko­we­go mate­ma­ty­ków dys­kret­nych w Pol­sce. Repre­zen­tant­ki ser­decz­nie dzię­ku­ją za moż­li­wość wyjaz­du do Poznania!”

Kon­fe­ren­cja stu­denc­ka „Obli­cze” 2016