Dnia 6.10.2016 odby­ło się pierw­sze po waka­cjach Wal­ne Zebra­nie Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych „Żmir­łacz”. Nowy rok aka­de­mic­ki przy­niósł wie­le zmian, do któ­rych człon­ko­wie koła odnie­śli się na Zebraniu.
Przede wszyst­kim, nale­ża­ło wysłu­chać spra­woz­da­nia Zarzą­du za zeszły rok. Ustę­pu­ją­cy pre­zes Jakub Kwa­śny opo­wie­dział o wyzwa­niach, dzia­ła­niach i osią­gnię­tych celach pierw­sze­go roku ist­nie­nia Koła. Zgro­ma­dze­nie przy­ję­ło jego spra­woz­da­nie jed­no­gło­śnie. Następ­nie nale­ża­ło wybrać nowy Zarząd. Część człon­ków Koła, w tym część Zarzą­du zakoń­czy­ła stu­dia dru­gie­go stop­nia, więc wia­do­mo było że zmia­ny będą istot­ne. Wyło­nio­no nastę­pu­ją­cych kan­dy­da­tów: na pre­ze­sa Kamil Paw­łow­ski, na wice­pre­ze­sa Kata­rzy­na Pal, na sekre­ta­rza Nata­lia Czy­żew­ska. W taj­nym gło­so­wa­niu zosta­li oni jed­no­gło­śnie zaak­cep­to­wa­ni przez człon­ków Koła. Nowy pre­zes, Kamil Paw­łow­ski przy­stą­pił do zary­so­wa­nia pla­nu dzia­ła­nia Koła na następ­ny rok aka­de­mic­ki. Celem nowe­go Zarzą­du jest wzmoc­nie­nie dzia­łal­no­ści nauko­wej Koła przez zor­ga­ni­zo­wa­nie mniej­szych grup z któ­rych każ­da będzie zaj­mo­wać się inny­mi pro­ble­ma­mi oraz zwięk­sze­nie licz­by prac nauko­wych, w któ­rych będzie miał udział Żmir­łacz w tym roku akademickim.
W celu wybra­nia tema­tów i grup, a tak­że wpro­wa­dze­nia nowych człon­ków w dzia­łal­ność Koła zapo­wie­dzia­ne zosta­ło spo­tka­nie 13.10.2016 o godzi­nie 11:30 w sali 304 w A3/A4, na któ­re ser­decz­nie zapraszamy.

Wal­ne Zebra­nie Człon­ków Koła