W czwar­tek 13.10 odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie Koła, tym razem otwar­te. Zgod­nie z zapo­wie­dzią, pod­czas nie­go przy­ję­to nowych człon­ków oraz przed­sta­wio­no moż­li­we tema­ty prac Koła w tym roku akademickim.


W momen­cie roz­po­czę­cia spo­tka­nia sala wyda­wa­ła się już peł­na, jed­nak mimo to przez kil­ka kolej­nych minut wie­lo­krot­nie do spo­tka­nia dołą­cza­ły kolej­ne oso­by. Kamil Paw­łow­ski, pre­zes Koła, roz­po­czął spo­tka­nie wystą­pie­niem podob­nym do tego z zeszło­ty­go­dnio­we­go Wal­ne­go Zebra­nia, jed­nak tym razem poświę­cił uwa­gę przede wszyst­kim pla­nom nauko­wym Koła.
Następ­nie do pre­zen­ta­cji tema­tów przy­stą­pi­li kolej­ni pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej. Wszy­scy zosta­li przy­ję­ci przez salę ze zro­zu­mie­niem, wie­lu oka­za­ło zain­te­re­so­wa­nie już w momen­cie przed­sta­wia­nia. Pre­zen­tu­ją­cy zapew­ni­li o wspar­ciu mery­to­rycz­nym dla Koła w zakre­sie tych tema­tów. Po pra­cow­ni­kach ostat­ni temat przy­bli­żył Kamil Paw­łow­ski, któ­ry zaraz potem zachę­cił obec­nych człon­ków do wybie­ra­nia nowych kie­run­ków pra­cy, a nowo przy­by­łych do nie­od­czu­wa­nia żad­nyh obaw i dołą­cze­nia do grup. Przy­po­mniał, że rok temu wszy­scy człon­ko­wie byli w takiej samej sytu­acji, a zaowo­co­wa­ło to wyni­ka­mi naukowymi.
Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się zło­że­niem dekla­ra­cji człon­kow­skich. Koło zasi­li­ło w tym roku aka­de­mic­kim co naj­mniej pię­cio­ro nowych człon­ków, co ozna­cza, że powięk­szy­ło się ono w sto­sun­ku do zeszłe­go roku. Mamy nadzie­ję, że przy­nie­sie to za sobą dal­sze sukcesy.

Spo­tka­nie w spra­wie tema­tów pracy