Zapra­sza­my człon­ków Koła do zapi­su na II Obóz Nauko­wy KNMD, któ­ry odbę­dzie się w ostat­ni week­end listo­pa­da. W pla­nach, jak w zeszłym roku, mie­szan­ka nauki, odpo­czyn­ku i zaba­wy w odpo­wied­nich pro­por­cjach. Poni­żej znaj­du­je się for­mu­larz któ­ry nale­ży wypeł­nić aby zapi­sać się na wyjazd.

15281177_10155625138613298_1636622984_n

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imię (wyma­ga­ne)

  Nazwi­sko (wyma­ga­ne)

  Adres ema­il (wyma­ga­ne)

  Dodat­ko­we informacje

  Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych na potrze­by orga­ni­za­cji II Obo­zu Nauko­we­go KNMD (wyma­ga­ne)

   

  Zapi­sy na II Obóz