UWAGA!

Nastą­pi­ła zmia­na ter­mi­nu II Obo­zu nauko­we­go. Odbę­dzie się on w ostat­ni week­end listo­pa­da, zamiast w pierw­szy week­end grud­nia jak zapo­wia­da­li­śmy wcze­śniej. Wszyst­kie oso­by dla któ­rych zmia­na ta ma zna­cze­nie pro­si­my o jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie się do człon­ków zarządu.

15281177_10155625138613298_1636622984_n

Zmia­na ter­mi­nu II Obo­zu Naukowego