Logo 3in1

Pod koniec ubie­głe­go tygo­dnia czte­rech człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych wzię­ło udział w kon­fe­ren­cji The 24th Work­shop ‘3in1’, orga­ni­zo­wa­nej przez Kate­drę Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej WMS. Kon­fe­ren­cja odby­ła się w Kry­ni­cy Zdro­ju i trwa­ła od od czwart­ku 26 listo­pa­da do sobo­ty 28 listopada.

Kon­fe­ren­cja ta jest orga­ni­zo­wa­na już od 1991 roku i pre­zen­to­wa­ne są na niej zarów­no naj­now­sze wyni­ki nauko­we, jak i prze­kro­jo­we omó­wie­nia róż­nych pro­ble­mów z dzie­dzi­ny teo­rii gra­fów, a tak­że pro­ble­my otwarte.

Wśród jej uczest­ni­ków byli goście z Austrii, Bra­zy­lii, Czech, Nie­miec, Pol­ski, Por­tu­ga­lii, RPA, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, Węgier, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Włoch. Łącz­nie odby­ło się ponad 30 refe­ra­tów, z cze­go czte­ry wygło­si­ły oso­by z nasze­go wydzia­łu. Na zakoń­cze­nie mia­ła miej­sce wyciecz­ka na Górę Parkową.

Wkrót­ce zamie­ści­my w gale­rii zdję­cia z wyjazdu.

Work­shop ‘3in1’