W czwar­tek, 15 paź­dzier­ni­ka odby­ło się pierw­sze Wal­ne Zebra­nie Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych.

Bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem kil­ka nowych osób zło­ży­ło dekla­ra­cje i zosta­li przy­ję­ci w gro­no człon­ków. Następ­nie otwo­rzy­li­śmy Zebra­nie w obec­no­ści 13 człon­ków oraz opie­ku­na, dr Moni­ki Pil­śniak. Zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły pla­no­wa­ne dwie sek­cje koła: Struk­tu­ral­na Teo­ria Gra­fów oraz Meto­dy Pro­ba­bi­li­stycz­ne, Alge­bra­icz­ne i Topo­lo­gicz­ne, a tak­że wybra­li­śmy ter­mi­ny spotkań.

Następ­nie zapo­zna­li­śmy się z prze­sła­ny­mi pro­jek­ta­mi koszu­lek. Powstał rów­nież pomysł utwo­rze­nia stro­ny inter­ne­to­wej koła. Do tego zada­nia zgło­sił się Kamil Paw­łow­ski. Przy bra­ku dal­szych wnio­sków Zebra­nie zosta­ło zakończone.

Wal­ne Zebranie