Zgłoszenia na obóz naukowy

W związ­ku z otrzy­ma­niem przez nasze koło gran­tu Rek­to­ra, z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w dniach 6–7 mar­ca br. w Zawoi odbę­dzie się I Obóz Nauko­wy KNMD. Będzie się on skła­dał z czę­ści refe­ra­to­wej i rekre­acyj­nej. Pierw­sze­go dnia zapla­no­wa­li­śmy krót­ką sesję, na któ­rej przed­sta­wi­cie­le poszcze­gól­nych sek­cji koła przed­sta­wią problemy,…