foto2Ser­decz­nie zapra­sza­my na wie­czór gier plan­szo­wych orga­ni­zo­wa­ny przez Koło Nauko­we Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych we współ­pra­cy z wypo­ży­czal­nią i skle­pem gier plan­szo­wych Dra­go­nus oraz kawiar­nią Stolica.

Pierw­sza wspól­na zaba­wa z cyklu takich spo­tkań odbę­dzie się już w Miko­łaj­ki 6 grud­nia na ul. Sław­kow­skiej 23 w kawiar­ni Sto­li­ca o godzi­nie 18:00. Będzie moż­li­wość zagra­nia w takie gry jak: CV, Osad­ni­cy z Cata­nu, Car­ca­so­ne, Ogni­sty Podmuch, Wsiąść do Pocią­gu: Euro­pa, Epo­ka kamienia.

W zależ­no­ści od licz­by chęt­nych oraz ich pre­fe­ren­cji moż­na zmie­niać licz­bę i rodza­je gier.
Na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. A nawet jeże­li komuś nie są zna­ne wspo­mnia­ne gry, to zawsze znaj­dzie się ktoś kto dokład­nie wytłu­ma­czy zasa­dy. Plan­szów­ki to zaba­wa dla każ­de­go, bez wzglę­du na wiek, więc nie trze­ba być człon­kiem koła by do nas dołączyć.

Dzię­ku­je­my za współpracę:
Dra­go­nus – wypo­ży­czal­nia i sklep z gra­mi planszowymi
Pub, kawiar­nia Stolica

Kra­kow­skie planszówki