Cześć!
W naj­bliż­szy wto­rek, tj. 12 mar­ca, odbę­dzie się spo­tka­nie otwar­te nasze­go Koła. Jeśli nudzi was pro­gram stu­diów i chcie­li­by­ście poznać mate­ma­ty­kę od nie­co innej stro­ny, to spo­tka­nie z nami może być dobrym początkiem.
Bonu­sy dla odważ­nych – dar­mo­we ciastka!

tiff2pdf
Spo­tka­nie otwarte