Cześć!

Zachę­ca­my do wzię­ci udzia­łu w „Mathe­ma­ti­cal Spring 2019”!

Na począt­ku maja tego roku odbę­dzie się kon­fe­ren­cja zwią­za­na z tema­ty­ką topo­lo­gicz­ną w Rosji w miej­sco­wo­ści Niż­ny Novo­grod na uczel­ni zaprzy­jaź­nio­nej z naszym wydziałem.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zosta­ły poda­ne tutaj.

Student’s Edu­ca­tio­nal Con­fe­ren­ce „Mathe­ma­ti­cal Spring 2019”