W dniu 22.10.2018 r. odby­ło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych Żmir­łacz. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du Karo­li­na Szo­pa przed­sta­wi­ła spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Koła za poprzed­ni rok. Wymie­ni­ła suk­ce­sy orga­ni­za­cyj­ne, któ­ry­mi nie­wąt­pli­wie były osią­gnię­cia nauko­we grup pra­cu­ją­cych nad pro­ble­ma­mi otwar­ty­mi mate­ma­ty­ki dys­kret­nej, wyjaz­dy na obo­zy nauko­we, przy­go­to­wa­nie III Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD, współ­pra­ca z inny­mi koła­mi nauko­wy­mi pod­czas Sko­ło­wa­ne­go week­en­du czy Festi­wa­lu Nauki. Pre­zes ustę­pu­ją­ce­go Zarzą­du wspo­mnia­ła tak­że o uczest­nic­twie w ogól­no­pol­skich kon­fe­ren­cjach nauko­wych, a tak­że zaan­ga­żo­wa­niu Koła w życie Wydzia­łu i Uczelni.

Następ­nie prze­pro­wa­dzo­no gło­so­wa­nie, pod­czas któ­re­go człon­ko­wie Koła wybra­li nowy zarząd. Funk­cję pre­ze­sa obję­ła Mag­da­le­na Szu­ba, wice­pre­ze­sem został Paweł Tokar­ski, nato­miast sekre­ta­rzem zosta­ła Wero­ni­ka Oba­łek.

Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Koła