Cześć!

Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, któ­re odbę­dzie się 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 14:45 w sali 406, łącz­nik A3/A4. Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­my ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opo­wie­my o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przy­szłość. Dołącz do nas!

Spo­tka­nie otwarte